Om du vill bygga till ditt hus
till exempel ett uterum
eller en takkupa 
kan det behövas ett lov från kommunen.

Där du bor kan speciella regler finnas
på hur stort du får bygga ditt hus eller
hur nära gränsen huset får stå.

Skicka in ansökan och ritningar på bygget
till kommunen direkt i receptionen, med post
eller via e-tjänsten på hemsidan.

Ibland har inte alla handlingar kommit med
och då kan flera handlingar behöva skickas in.

Vid tillbyggnad av ditt hus kan det behövas
att en kontrollant från kommunen
tillsammans med dig går igenom planerna
för bygget innan huset får börja byggas ut.

Ibland behövs lov för tillbyggnad
och ibland behövs en anmälan.

Ett så kallat startbesked behövs
innan du får börja bygga.

Tillbyggnad

En tillbyggnad definieras som en ändring av en byggnad som ökar byggnadens volym. Exempel på tillbyggnader kan vara uppförande av ett uterum eller en takkupa.

Tillbyggnader är ofta bygglovspliktiga. Undantag från krav på bygglov kan dock finnas. Krav på bygglovsplikt kan bland annat bero på tillbyggnadens storlek samt om åtgärden ska vidtas inom eller utanför detaljplanelagt område. Även om inte bygglov krävs så kan det krävas en anmälan till kommunens miljö- och byggnadsnämnd och ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

Handlingar som behövs i en bygglovsansökan eller anmälan vid uppförande av en tillbyggnad är oftast:

 • Ifylld ansöknings- eller anmälningsblankett
 • Situationsplan, rekommenderad skala 1:400 eller 1:500
 • Planritning, rekommenderad skala 1:100
 • Fasadritningar (endast berörda fasader), rekommenderad skala 1:100
 • Sektionsritning, rekommenderad skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarig

Vissa åtgärder rörande tillbyggnad kräver tekniskt samråd. När detta krävs kommer en kallelse att skickas ut. Vid det tekniska samrådet gås projektet igenom tillsammans med en av kommunens byggnadsinspektörer. Ytterligare handlingar och kompletteringar kan begäras in vid samrådet eller under handläggningen.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om bygglov har beviljats.

Tillbyggnad utan krav på bygglov

För en- och tvåbostadshus finns undantag från kravet på bygglov för vissa tillbyggnader. En sådan tillbyggnad får ha en maximal bruttoarea på 15 m², en nockhöjd som inte överstiger befintlig nockhöjd samt får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter om inte berörda grannar medger det.

Tänk på att även om tillbyggnaden inte kräver bygglov kan det krävas en anmälan. Om tillbyggnaden kräver bygglov eller anmälan måste ett startbesked erhållas innan åtgärden får påbörjas.

Bygglovsbefrielse för tillbyggnad kan inte utnyttjas på byggnad eller bebyggelseområde som är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt särskilt värdefullt. Ytterligare restriktioner för bygglovsbefriade tillbyggnader kan finnas.

Tillbyggnad utanför detaljplan

Utanför detaljplanelagt område kan en liten tillbyggnad uppföras på en- eller tvåbostadshus utan krav på bygglov. Tillbyggnaden får då inte vara större än 50 % av huvudbyggnaden samt inte vara större än 30 m². Tillbyggnaden får inte placeras närmre gräns än 4,5 meter.

Bygglov för sådan tillbyggnad kan dock krävas om åtgärden ska vidtas inom en sammanhållen bebyggelse.

Takkupor

Takkupor kan kräva bygglov eller anmälan. Takkupor kan räknas som volymökning eller i vissa fall som en fasadändring. Handlingar som ofta behövs:

 • Ifylld ansöknings- eller anmälningsblankett
 • Situationsplan, rekommenderad skala 1:400 eller 1:500
 • Planritning, rekommenderad skala 1:100
 • Fasadritningar, rekommenderad skala 1:100
 • Sektionsritning, rekommenderad skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarig (under vissa förutsättningar)

Anmälningspliktiga takkupor

För en- och tvåbostadshus som saknar takkupor får det utan krav på bygglov uppföras högst två takkupor. Om byggnaden redan har en takkupa får ytterligare en takkupa uppföras. Takkuporna får då uppta högst halva takfallet. Åtgärden får inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Åtgärden får strida mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser men kan ändå behöva anmälas till byggenheten. Ritningar som krävs vid dessa åtgärder är oftast samma som vid ett bygglov.

Bygglovsbefrielse för takkupor kan inte utnyttjas på byggnad eller bebyggelseområde som är historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt särskilt värdefullt. Ytterligare restriktioner för bygglovsbefriade takkupor kan finnas.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: