Hur styrs en kommun?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Förutom i dessa församlingar finns politiska uppdrag inom kommunstyrelser samt i olika nämnder och utskott. Politikerna i kommunen kallas även förtroendevalda.

Sveriges demokratiska nivåer

I Sverige finns tre nationella demokratiskt valda nivåer. På riksnivå är det riksdag och regering, på regional nivå landsting/regioner och på den lokala nivån är det kommunen. Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad landsting/regioner och kommuner ska göra. Utöver de nationella nivåerna tillkommer även EU-nivån.

De nationella nivåernas uppgifter

Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Landsting och regioner ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Riksdagen har makt att stifta lagar och representerar folket på nationell nivå.

Kommunalt självstyre

Kommunerna har stor rätt att själva bestämma på vilket sätt de ska sköta sina arbetsuppgifter och hur de ska fördela sina resurser. De beslutar till exempel själva om hur stor skatten ska vara.

Kommunfullmäktige styr och beslutar

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Alla är välkomna att lyssna på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige:

  • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala.
  • beslutar vilka nämnder som ska finnas.
  • väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
  • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kommunstyrelsen utses av fullmäktige

Kommunstyrelsen:

  • leder och samordnar allt arbete inom kommunen.
  • ansvarar för kommunens ekonomi.

Politikerna arbetar i olika nämnder

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

Nämnderna:

  • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen.
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige.
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunernas arbete genom att vissa statliga myndigheter också är tillsynsmyndigheter.

Varje år granskas kommunens verksamhet av revisorer.

Styrande dokument

Kommunernas organisation och styrning regleras i kommunallagen som är gemensam för kommuner och landsting. Kommunerna styrs också av speciallagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen samt plan- och bygglagen.

Val till kommunfullmäktige

Medborgarna väljer politiker till kommunfullmäktige vart fjärde år. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen.

Den som får rösta till kommunen kan också väljas till politiska uppdrag. De flesta politikerna i kommunfullmäktige är fritidspolitiker. De sköter alltså sina uppdrag vid sidan av sitt vanliga arbete.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Rebecka Kärrholm
Senast uppdaterad: