Innovativt verksamhetsområde längs Malmövägen

Verksamhetsområde E6

Vi planerar för ett nytt verksamhetsområde längs Malmövägen i Lomma. Här vill vi skapa ett område för innovationsdrivna och kunskapsintensiva företag som verkar för en hållbar utveckling. Området ska fungera som en mötesplats för verksamheter och bidra till fler arbetstillfällen i kommunen.

Vad händer nu?

  • Analys av näringsliv och målbildsarbete pågår och förväntas vara klar till årsskiftet 2022/2023.

Vad gör vi?

På en yta om cirka 18 hektar, mellan Malmövägen och E6an i Lomma planerar vi för ett nytt verksamhetsområde. Innan detaljplan kan möjliggöra för utvecklingen av verksamhetsområdet krävs ett gediget förarbete. Exempelvis ska vi undersöka marknadens efterfrågan och intresse av att etablera sig i området och utreda hur vi ska arbeta med bullerreducerande element som bebyggelse och grönska.

Just nu pågår arbetet med en näringslivsanalys för att kartlägga marknaden. Analysen beräknas att vara klar till årsskiftet.

Till hösten påbörjar vi ett arbete kring utformning av området där bullerfrågan kommer vara en av de styrande faktorerna för utformningen. 

Varför gör vi det?

Syftet med projektet är att utveckla ett område för kunskapsintensiva och innovationsdrivna företag som verkar för en hållbar utveckling. Tillgänglig mark för företagsetableringar är en viktig förutsättning för tillväxt.

En utveckling av området ingår även i Lomma kommuns strategi att knyta samman Lomma tätort med SLU Alnarp.

Tidplan:

Under 2022 kommer ett förarbete äga rum med fokus på övergripande frågor kring näringslivet genom en kartläggning, samt formulera och fastställa målbild.

Under 2023–2024 är målet att detaljplanearbetet går in i en mer aktiv fas.

Vår vision är att ha ett etablerat verksamhetsområde klart 2035.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: