Verksamhetsområde längs Malmövägen

Verksamhetsområde E6

På en yta om cirka 18 hektar, mellan Malmövägen och E6an i Lomma planerar vi för ett nytt verksamhetsområde. Här vill vi skapa möjlighet för nya verksamheter att etablera sig men också möjliggöra för verksamheter som ligger mer centralt i Lomma tätort att flytta ut.

Kommunen arrangerade ett öppet hus den 24 oktober 2023 för att ge allmänheten en möjlighet att i tidigt skede prata om planerna för området med tjänstepersoner och politiker. De närmast boende blev direktinbjudna, därutöver annonseras mötet på vår hemsida samt via våra sociala medier. Materialet som visades upp för allmänheten var enklare idéskisser som tagits fram för att illustrera hur byggnadsvolymerna och området skulle kunna te sig.

På öppet hus framkom många synpunkter kring trafik- och bullerfrågor. För att projektet ska kunna leverera ett så bra resultat som möjligt kring detta, samt att marken utvecklas och används på bästa möjliga sätt, krävs ett mer omfattande arbete.

Kommunen behöver också arbeta vidare med näringslivsfrågor och lämpliga byggnadsvolymer-/gestaltning för att skapa mesta möjliga mervärde i projektet. Det tar därefter cirka två år att ta fram en detaljplan som bland annat prövar markens lämplighet för bebyggelse.

I nuläget finns ingen bestämd tidplan utan det beror på hur ovan arbete faller ut.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Sääf
Senast uppdaterad: