Förvaring och lagring

Förvaring av kemikalier, inklusive farligt avfall, måste alltid ske på ett sätt så att kemikalierna inte kan orsaka skada för människor eller i miljön. Du som förvarar kemikalier har ansvar för att förvaringen sker på ett säkert sätt.

Kemikalier ska alltid förvaras så att de är svåråtkomliga för barn och väl åtskilda från produkter som är tänkta att ätas eller drickas. Kemiska produkter som kräver tillstånd för att köpas eller hanteras ska förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem.

Förvaring inomhus

Kemikalier, både flytande och i fast form, bör i första hand förvaras inomhus. Förvaring inomhus ska ske i utrymmen med tätt underlag och utan golvbrunnar. Flytande kemikalier ska dessutom förvaras inom invallning eller motsvarande. Invallning innebär någon form av vall, ett kärl eller liknande, runt kemikalierna som en säkerhet vid eventuellt läckage. Förrådsrum kan fungera som invallning under förutsättning att det saknar golvavlopp, har förhöjd tröskel och att skarven mellan vägg och golv är tät.

Förvaring utomhus

Vid förvaring utomhus ska kemikalier placeras på pall och på tät hårdgjord yta försedd med nederbördsskydd. Förvaringsplats för flytande kemikalier ska dessutom förses med invallning eller motsvarande. Påkörningsskydd ska finnas där det finns risk att behållarna skadas av fordon eller liknande. Invallning av kemikalier ska med god marginal rymma den största behållarens volym samt 10 % av den inom invallningen i övrigt förvarade volymen.

Regler om förvaring av hälsofarliga kemiska produkter på arbetsplatser finns även i Arbetsmiljöverkets bestämmelser om farliga ämnen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: