Vi ska anlägga en våtmark i Bjärred.
Detta för att minska risken för
översvämningar och skapa en naturlig
fördröjning av dagvattnet.

Projektet stöds av det EU-finansierade
projektet LIFE Coast Adapt.

Våtmark i Bjärred

Våtmark på Löddesnäs.

Våtmarker i nära anslutning till kusten fyller många funktioner. Bland annat stödjer de flertalet ekosystemtjänster och fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn. Dock har flera våtmarker försvunnit genom åren. Med stöd av det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt har vi anlagt en våtmark vid Löddesnäs i Bjärred.

Våtmarken som blev klar våren 2023 är cirka 5000 m2 inklusive slänter vid Löddesnäs i Bjärred. Denna naturbaserade lösning fördröjer dagvattnet vid kraftiga regn och minskar risken för översvämning. Våtmarken saktar även ner flödet på dagvattnet innan det når stranden och motverkar på så sätt kusterosion. Våtmarken skapar även bättre förutsättningar för en livskraftig biologisk mångfald.

Fågel som badar fötterna.

Projektet var ett av två delprojekt som ingår i det EU-finansierade projektet LIFE Coast Adapt.

Det andra projektet var att skapa ett naturligt erosionsskydd norr om BOJK i Bjärred. 

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: