Hälsoskydd

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som utförs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön, vilket innebär att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö.

Hälsoskyddsarbetet syftar till att undvika att människor blir sjuka av den miljö de vistas och bor i. Målet är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga.

Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa och helt tillfälliga. Hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken. Inom området ingår bland annat hantering av anmälan samt tillsyn på undervisningslokaler, hygienlokaler och bassängbad. Även hantering av klagomål på till exempel buller och bostadsmiljö ingår. Vidare utförs tillsyn på tillfälliga boenden, solarium och fastighetsägare.

Utredningar som berör exempelvis kommunens badvatten och luftkvalitet är också en del av hälsoskyddsområdet.

Målsättningen med hälsoskyddsarbetet är att ge kommuninvånarna en tillvaro som inrymmer god hälsa och livsmiljö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: