Budget

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Utifrån fastställda övergripande mål och ekonomiska förutsättningar, anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att ytterst nå visionen.

Kommunfullmäktige fastställer årligen en budget för nästkommande år med tillhörande plan för ekonomin för ytterligare tre år. I budgeten fastställs bland annat resursfördelningen till de olika nämnderna, finansiella- och verksamhetsmässiga mål, upptagning av lån samt skattesatsen.

Budgeten består av flera olika delar såsom driftbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget, resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget.

I länkarna under Självservice och relaterat återfinns de senaste årens budget för Lomma kommun.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Elisabet Andersson

Senast uppdaterad: