Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lommabanan

År 2020 startar persontrafiken på Lommabanan. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen mellan klockan 6 på morgonen och ungefär klockan 24 på natten. Tågen är tänkta att gå sträckan Åstorp – Svalöv – Kävlinge – Lomma – Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan.

På lite längre sikt är avsikten att öppna ytterligare två stationer i Lomma kommun, Flädie respektive Alnarp, och att öka turtätheten till halvtimmestrafik under rusningstider morgon och sen eftermiddag.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö Central till sju minuter att jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare om man ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Karta över kommande tågstation i Lomma.

Klicka på bilden för att förstora.

Aktuellt arbete kring stationsområdet i Lomma

I juni 2016 färdigställdes den planskilda gång- och cykelvägen under järnvägen i den södra delen av stationsområdet. Samtidigt påbörjades arbetet med att bygga en planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen.

I denna del av projektet ingår också att anlägga busshållplatser strax väster om plankorsningen. Plankorsningen under järnvägen beräknas vara färdigt i december 2017. Vid denna tidpunkt flyttar också busstationen i Lomma till detta område.

Detaljplanen för stationsområdet vann laga kraft i augusti 2016, varpå arbetet med att iordningställa hela området för den kommande persontrafiken kunde inledas.

Förändringar i busstrafiken i Lomma tätort

I december 2017 kommer en omläggning att ske av linje 132 (Löddeköpinge-Bjärred-Lomma-Malmö) i Lomma tätort. Från och med denna månad kommer linjen att från Lomma Hamn fortsätta Vinstorpsvägen ut till E6 och där via nybyggda ramper fortsätta motorvägen in mot Malmö. Härigenom förkortas restiden betydligt till och från Malmö. Turtätheten kommer att bli minst var 15:e minut under rusningstid, vilket kan jämföras med dagen timmestrafik på denna linje.

Linje 133 Lomma–Alnarp–Malmö kommer inte att förändras förrän år 2020. I samband med att tågtrafiken startar på Lommabanan kommer turtätheten att reduceras, men inte upphöra på denna linje.

Fakta och bakgrund

Lommabanan börjar i Kävlinge och slutar i Arlöv. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades dock ned år 1983 och i dagsläget finns ingen persontrafik på Lommabanan.

I april 2014 fastställde regeringen den nya nationella planen för transportsystemet 2014-2025. I denna ingår en satsning på Lommabanan med bland annat en station för persontrafik i Lomma tätort. Målet är att Lommabanan ska få lokal persontrafik år 2020. Inledningsvis kommer det att bli stationer i Furulund och Lomma.

Det är kommunerna och Region Skåne som finansierar denna utbyggnad. Kommunerna betalar för stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne ska finansiera ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

Kontaktuppgifter

Anders Nyquist

Planeringschef

040-641 11 05

Sidansvarig: Anders Nyquist
Senast uppdaterad: 2017-04-20