Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lommabanan

I december år 2020 startar persontrafiken på Lommabanan. Inledningsvis kommer Lommabanan att trafikeras med ett persontåg i timmen i vardera riktningen mellan klockan 6 på morgonen och ungefär klockan 24 på natten. Tågen är tänkta att gå sträckan Kävlinge–Lomma–Malmö C och sedan genom Citytunneln och trafikera den nya Malmöringen, det vill säga den nuvarande kontinentalbanan.

På lite längre sikt kommer banans kapacitet att byggas ut så att det kan gå ett tåg per halvtimme i varje riktning. Då blir det också möjligt att införa tåguppehåll vid nya stationer i Alnarp och Flädie. Detta kan bli aktuellt tidigast år 2023-2024.

Med tåg minskar restiden mellan Lomma och Malmö central till sju minuter. Det kan jämföras med dagens cirka 25 minuter med buss. Det blir också betydligt enklare om man ska resa vidare med tåg till Köpenhamn eller norrut i Sverige.

Karta över kommande tågstation i Lomma.

Klicka på bilden för att förstora.

Aktuellt arbete kring stationsområdet i Lomma

I juni 2016 färdigställdes den planskilda gång- och cykelvägen under järnvägen i den södra delen av stationsområdet. Samtidigt påbörjades arbetet med att bygga en planskild korsning mellan järnvägen och Vinstorpsvägen.

I denna senare del av projektet ingår också att anlägga busshållplatser strax väster om plankorsningen. Plankorsningen under järnvägen blev klar i november 2017.

Detaljplanen för stationsområdet vann laga kraft i augusti 2016, varpå arbetet med att iordningställa hela området för den kommande persontrafiken kunde inledas. Efter att plankorsningen med järnvägen är klar kommer stationsområdet i övrigt att byggas om så att det är klart att användas när persontågstrafiken startar i december 2020.

Förändringar i busstrafiken i Lomma tätort

Under 2019 genomförs en omläggning av busstrafiken längs Lommabukten. Tre linjer, 132, 134 och 138, ska då läggas samman till en gemensam linje längs kusten med hög turtäthet. I Lomma tätort kommer linjen efter Lomma Hamn att gå via Vinstorpsvägen med uppehåll bland annat vid Lomma station. Sedan fortsätter den via de nybyggda bussramperna ut på E6 och in till Malmö.

När busstrafiken inleds ska också den nya rondellen i korsningen Malmövägen-Vinstorpsvägen vara klar. Troligen blir det en buss in mot Malmö var femtonde minut under rusningstid på morgonen. Dagens linje 134, Bjärred-Malmö via E6, kommer att få färre turer i framtiden, men finnas kvar i högtrafik.

Under 2019 kommer linje 139 till och från Lund att återigen trafikera Vinstorpsvägen i stället för dagens tillfälliga lösning via Industrigatan.

Linje 133 Lomma–Alnarp–Malmö kommer inte att förändras förrän år 2021. I samband med att tågtrafiken startar på Lommabanan kommer turtätheten att reduceras, men inte upphöra, på denna linje.

Fakta och bakgrund

Lommabanan börjar i Kävlinge och slutar i Arlöv. Banan är 19 kilometer lång och öppnades för trafik år 1886. Persontrafiken lades ner år 1983 och i dagsläget finns ingen persontrafik på Lommabanan.

År 2014 fastställde regeringen den nya nationella planen för transportsystemet 2014–2025. I denna ingår en satsning på Lommabanan med bland annat en station för persontrafik i Lomma tätort. Målet är att Lommabanan ska få lokal persontrafik år 2021. Inledningsvis kommer det att bli stationer i Furulund och Lomma.

Det är kommunerna och Region Skåne som finansierar denna utbyggnad. Kommunerna betalar för stationerna med plattformar, planskilda gång- och cykelpassager, utrustning, parkeringsplatser med mera. Trafikverket och Region Skåne ska finansiera ett nytt mötesspår som ska byggas strax söder om Furulund samt övrig nödvändig upprustning av banan.

Kontaktuppgifter

Anders Nyquist

Samhällsplanerare

040-641 11 05

Sidansvarig: Anders Nyquist
Senast uppdaterad: 2018-06-20