På den här sidan

har vi samlat svar på

vanliga frågor om ändringar

för förskoleklasserna

inför skolstart 2024.

Frågor och svar om förskoleklasserna till höstterminen 2024

De senaste åren har befolkningstillväxten minskat och färre barnfamiljer flyttar till Lomma kommun. Prognoserna visar att minskningen kommer att fortsätta de närmsta åren och kommunen behöver därför anpassa sina verksamheter.

Anpassning av antalet förskolor och förskoleplatser har skett de senaste åren och nu behöver även grundskolans organisation förändras efter de rådande behoven.

Intaget till förskoleklass på Pilängsskolan och Löddesnässkolan kommer därför att pausas från och med höstterminen 2024. Här kan du läsa svar på de vanligaste frågorna, med anledning av beslutet. Sidan uppdateras efterhand som frågor inkommer.

Till höstterminen 2024 blir det två förskoleklasser på Bjärehovskolan, två förskoleklasser på Alfredshällskolan och en förskoleklass på Rutsborgskolan. Det innebär att Alfredshällskolan får en extra förskoleklass och att Löddesnässkolan inte får någon förskoleklass.

Innevarande läsår, 2023/2024, är det två förskoleklasser på Bjärehovskolan, en förskoleklass på Alfredshällskolan, en förskoleklass på Rutsborgskolan och en förskoleklass på Löddesnässkolan.

Till höstterminen 2024 blir det två förskoleklasser på Fladängskolan, tre förskoleklasser på Karstorpskolan och två förskoleklasser på Strandskolan. Pilängskolan kommer inte att ha någon förskoleklass.

 • Fladängskolan kvarstår som F – 6-skola. Från och med årskurs 7 börjar alla elever på Pilängskolan.
 • Karstorpskolan kvarstår som F – 9-skola.
 • Pilängsskolans förskoleklass pausas med start höstterminen 2024. Planen är att successivt pausa åk F – 3 på Pilängskolan.
 • Strandskolan kvarstår som en F – 3-skola. Från och med årskurs 4 börjar alla elever på Pilängskolan.

Innevarande läsår, 2023/2024, finns två förskoleklasser på Fladängskolan, tre på Karstorpskolan, två på Strandskolan och två på Pilängskolan.

Lomma har under lång tid bedömts vara en av Sveriges bästa skolkommuner. Ambitionsnivån är oförändrad och beslutet ger bättre planeringsförutsättningar för skolverksamheten. Kommunen kommer att göra sitt yttersta för att bibehålla den höga befintliga kvaliteten.

Beslutet fattades av förvaltningen den 20 september. Sättet beslutet fattades på har överklagats och kommunen har medgett att beslutet ska upphävas. Domstolen upphävde den 17 oktober beslutet som fattats på tjänstemannanivå.

Den 10 oktober tog barn- och utbildningsnämnden politiskt beslut om förändringen.

Vårdnadshavare överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. De yrkade att Förvaltningsrätten skulle besluta om inhibition, det vill säga att verkställigheten av beslutet skall stoppas. Den 25 oktober beslutade Förvaltningsrätten att avslå yrkandet om inhibition. Rätten menar att inhibition endast bör komma i fråga om starka skäl talar för att beslutet är olagligt och verkställighetsförbudet är ägnat att förhindra att ett allmänt eller enskilt intresse åsamkas beaktansvärd skada.

Vid begäran om utlämnande av allmän handling hanteras önskemålet enligt kommunens vedertagna rutiner.

Antalet barn i såväl förskola som grundskola har minskat de senaste åren. Förändringar behöver genomföras för att skapa stabila planeringsförutsättningar för skolverksamheten, så att respektive rektor kan organisera och resursfördela sin verksamhet så att det blir bäst för eleverna.

Om förändringarna inte genomförs får skolverksamheten en sårbar organisation med bara en klass per årskurs och allt färre elever i flera årskurser. Skolverksamheten har under flera års tid tunnat ut klasserna med färre och färre elever samt på flera håll endast haft en klass per årskurs.

Kommunen har undersökt olika alternativ och efter noga övervägande landat i aktuellt beslut.

I norra Bjärred/Borgeby finns det inte tillräckligt antal elever för att både ha en klass på Rutsborgskolan och Löddesnässkolan.

Efter överväganden har nämnden haft samsyn kring att inte minska antalet skolor. Förvaltningen är medveten om att fler barn inom Löddesnäsområdet kommer att påbörja förskoleklass de närmaste åren jämfört med Borgebyområdet. Följande parametrar har beaktats i beslutet:

 1. Befolkningsprognos
 2. Strävan att alla skolor ska ha två paralleller
 3. Skollagens krav på att alla elever har rätt att gå på en skola nära hemmet
 4. Resultatet av en rapport om Lödesnässkolan från extern konsult

Inför varje skolval görs en bedömning baserad på befolkningsprognoser. Här beaktas exempelvis att alla elever som finns i kommunen inte kommer att gå i kommunala skolor. Rektorsgruppen konsulterar med förvaltningen för att besluta om fördelningen av klasser och elevunderlag. Förändringarna är inte budgetrelaterade. Målet är att anpassa utbildningen till den förändrade elevtillströmningen och garantera högkvalitativ undervisning.

I skollagen 9 kap §15 framgår att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Alltså är det vårdnadshavarnas önskemål som styr, inte vilken förskola eleven tidigare gått på.

Vidare står det i skollagen 9 kap §15 att det är endast om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på en placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts som kommunen ska placera eleven på en annan skolenhet.

Lomma kommun har valt att definiera varje elevs skola nära hemmet genom att rita närområden för varje skola som ger eleven en reserverad plats. Men det är endast om det finns fler sökande till en skola som urvalsreglerna används. Detta för att sammantaget värna elevernas närhet till en skola. Exempelvis skulle pausning av förskoleklass på Rutsborgskolan innebära att elever i Borgeby skulle få Löddesnässkolan som närskola samt att elever boende på Löddesnäsområdet skulle få Bjärehovskolan som sin närskola. Detta har inte bedömts som ett rimligt alternativ.

När skolplaceringarna är klara sker samtal mellan förskola och skola för att göra övergången till förskoleklass så bra som möjligt.

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sina barn under skolvalet i januari. I Bjärred kan man välja mellan Rutsborgskolan, Bjärehovskolan eller Alfredshällskolan. Om det på en skola finns fler sökande än antalet platser tillämpas barn- och utbildningsnämndens beslutade urvalsgrunder Länk till annan webbplats..

Vid beslut om att starta en förskoleklass antingen på Löddesnässkolan eller på Rutsborgskolan, beaktades även situationen på Löddesnässkolan denna vår samt den oberoende utredningen utförd av en extern konsult.

Rektor har en plan som är under upprättande. Tanken är att använda den här tiden till att bland annat förstärka det förebyggande arbetet på skolan gällande trygghet och studiero och arbeta för en god elev- och personalkultur.

Beslutet att omorganisera förskoleklasserna har inte baserats på ekonomiska skäl, utan snarare utifrån ett kvalitetsperspektiv. När förvaltningen (och nämnden) fattar beslut om skolstruktur utvärderar vi flera faktorer för att säkerställa högkvalitativ undervisning och en positiv inlärningsmiljö för eleverna. Dessa faktorer inkluderar klasstorlek, resurser, lärartäthet, tillgång till specialiserad undervisning och andra pedagogiska överväganden.

Kalkyler och siffror kan vara komplexa att sammanställa och tolka i detta sammanhang, eftersom beslutet i första hand är baserat på att skapa en mer ändamålsenlig och effektiv undervisningsmiljö för eleverna. Det innebär att vi strävar efter att samla förskoleklasser så att de har tillgång till nödvändiga resurser och lärare som kan erbjuda en högkvalitativ utbildning.

Skolorganisationens mål är att behålla skolverksamhet i alla skolor. Pilängskolan ligger centralt placerad i Lomma. Genom att pausa Piläng uppnås följande:

Karstorpskolan bibehålls som F-9 skola. Hade man minskat ner med t.ex en förskoleklass hade man behövt införa ett skolval för elever i åk 6 på Lommaskolorna för att kunna upprätthålla organisationen i åk 7-9 på Karstorp. I ett skolval skulle eleverna på Karstorpskolan, Pilängskolan och Fladängskolan beröras.

Elever på Strandskolan måste idag göra ett skolval inför åk 4. Vårdnadshavare vet inte var deras barn kommer att gå i åk 4 när eleverna börjar förskoleklass, utan delas upp mellan Fladängskolan och Pilängskolan. Genom beslutet blir det tydligt att alla elever på Strandskolan erbjuds plats på Pilängskolan inför åk 4. Genom detta uppnås att det finns en tydlig gång genom grundskolan för alla elever och ingen elev behöver byta skola mer än en gång.

Efter överväganden har nämnden haft samsyn kring att inte minska antalet skolor.

Lomma kommun har tidigare haft ett antal skolor där det funnits åldersblandade elever i klasserna, men detta är sedan ett antal år tillbaka helt borttaget. Skälen till detta, särskilt gällande lågstadiet, är följande:

 • Skillnader i mognad: Barn som är bara ett år ifrån varandra kan ha stora skillnader i mognad, både emotionellt och fysiskt. Det kan vara svårt för lärare att anpassa undervisningen till alla barns behov, särskilt om det finns en bred åldersspridning.
 • Pedagogiska utmaningar: Det kan vara svårare att planera och genomföra lektioner som passar alla elever när det finns en större åldersskillnad. Lärare kan behöva skapa flera olika lektionsplaner och använda sig av differentiering för att tillgodose alla elevers behov.
 • Sociala skillnader: Barn i olika åldrar kan ha olika intressen, och det kan vara svårt för dem att hitta gemensamma samtalsämnen och lekkamrater.
 • Resurskrav: Åldersblandade klasser kan kräva ytterligare resurser i form av lärartid, material och utbildning för att säkerställa att alla elevers behov uppfylls.
 • Utvecklingsmässiga övergångar: I vissa skeden av barndomen genomgår barn snabba kognitiva, sociala och emotionella förändringar. Att hantera barn som genomgår dessa förändringar i samma klass kan vara utmanande.

Det finns såklart många argument till fördel för åldersblandade klasser, men i Lomma kommun har denna form valts bort. Forskning visar blandade resultat, och det som kan fungera väl i en skolmiljö eller kultur kan kanske inte vara lika effektivt i en annan. Att införa ålderblandande klasser har således inte varit ett alternativ i föreliggande beslut.

Nej.

Enligt kommunallagen har alla verksamheter krav på att organisera verksamheten resurseffektivt. Det innebär att kommunen behöver anpassa sin organisation utifrån befolkningsförändringar.

Nej.

Vårdnadshavare har möjlighet att välja en annan skola för sina barn i skolvalet i januari. I Bjärred kommer man att kunna välja mellan Rutsborgskolan, Bjärehovskolan eller Alfredshällskolan. I Lomma kan man välja mellan Fladängskolan, Karstorpskolan, och Strandskolan.

När skolplaceringarna är klara, inleds samtal mellan förskolor och skolor för att göra övergången till förskoleklass så smidig som möjligt. Vid klassbildning beaktas även, i mån av behov och möjlighet, förskolans tankar och vårdnadshavares önskemål. Det är den samlade bedömningen kring barnens bästa som är ledstjärnan.

Om beslutet har påverkan på pedagogers anställningar hanteras det enligt gängse HR-rutiner.

Läsåret 2023/2024 finns 110 elever fördelat på fem klasser i Bjärred (snitt 22 elever/klass) och 182 elever fördelat på nio klasser i Lomma (snitt 20 elever/klass).

118 elever beräknas börja i Bjärred, fördelat på fem klasser (snitt 23,5 elever/klass). I Lomma är motsvarande siffra 165 elever fördelat på sju klasser (snitt 23,5 elever/klass).

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Roberto Citterio
Senast uppdaterad: