Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nybyggnad

Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Det kan röra sig om till exempel huvudbyggnad, garage, förråd eller gäststuga.

En- och tvåbostadshus

Det krävs bygglov för uppförande av en ny huvudbyggnad. Om du planerar att bygga och det är osäkert om det kan beviljas kan du ansöka om ett förhandsbesked.

Handlingar som krävs för bygglovsansökan vid uppförande av en nybyggnad kan vara följande:

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Situationsplan/nybyggnadskarta, rekommenderad skala 1:400 eller 1:500
 • Planritning, rekommenderad skala 1:100
 • Fasadritningar, rekommenderad skala 1:100
 • Sektionsritning, rekommenderad skala 1:100
 • Kontrollplan
 • Anmälan om kontrollansvarig

Vissa åtgärder rörande nybyggnad kräver tekniskt samråd. När detta krävs kommer en kallesle att skickas ut. Vid det tekniska samrådet gås projektet igenom tillsammans med en av kommunens byggnadsinspektörer. Ytterligare handlingar och kompletteringar kan begäras in vid samrådet eller vid handläggningen.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om bygglov har beviljats.

Komplementbyggnader till en- och tvåbostadshus

Om du planerar att bygga en komplementbyggnad till exempel en friliggande gäststuga, ett garage eller en carport inom detaljplanelagt område kan det krävas bygglov. Under vissa förutsättningar kan komplementbyggnader dock vara anmälningspliktiga istället för bygglovspliktiga.

Anmälningspliktiga komplementbyggnader och komplementbostadshus

Varje fastighet med en- och tvåbostadshus har en möjlighet att utnyttja en så kallad ”Attefalls-komplementbyggnad”. För att kunna utnyttja denna möjlighet måste en anmälan om startbesked samt tillhörande handlingar inkomma till byggenheten. Ritningar som krävs vid dessa åtgärder är oftast samma som vid ett vanligt bygglov. Notera att det, enligt lag, kan vara svårt att utnyttja denna åtgärd i områden med höga kulturvärden.

För en sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus gäller att den:
 • får vara högst 25 m²
 • får ha en nockhöjd på max 4 meter
 • inte placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter (om inte berörda grannar medger det)
 • inte placeras närmare ett järnvägsspår än 30 meter räknat från spårets mitt (om inte järnvägens infrakstrukturförvaltare medger det)
 • inte får placeras närmre än 4,5 meter till allmänna ytor

Flerbostadshus

För nybyggnad av flerbostadshus krävs bygglov. Tänk på att även tillhörande byggbodar som används under byggtiden kan vara lovpliktiga.

Verksamhetslokaler

Det krävs bygglov för att väsentligt ändra från en verksamhet till en annan. Det krävs även bygglov för att inreda en ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Ekonomibyggnader

Om er fastighet ligger utanför detaljplan så krävs det inte bygglov för att uppföra en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-11-19