Detaljplaner

Vad är en detaljplan?

I en detaljplan regleras hur mark och vatten ska användas, och hur bebyggelsen ska se ut inom ett visst område. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan, det vill säga kommunen har planmonopol. Syftet med detaljplaneläggning är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt, bland annat genom avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen.

Detaljplanen består av plan- och genomförandebeskrivning samt plankarta med planbestämmelser där markanvändning, exploateringsgrad, begränsningar, byggnadsvolymer med mera regleras. Plankartan är juridiskt bindande. Plan- och genomförandebeskrivningen förklarar planens syfte, innehåll, förutsättningar, konsekvenser och genomförande. Ibland ingår även andra handlingar, som till exempel en illustrationskarta. Detaljplanen gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan.

Detaljplan Bjärred Centrum.

Detaljplan Bjärred Centrum.

När behövs detaljplan?

Innan byggnadsnämnden kan ge bygglov krävs ibland att en detaljplan först upprättas. Det kan inträffa när någon vill göra större förändringar i bebyggelsen, eller vill använda mark- och vattenområden. En detaljplan kan också behövas för att ändra befintlig bebyggelses innehåll eller användning, eller att säkra bevarande av kulturhistoriskt värdefulla (bebyggelse) miljöer.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson

Senast uppdaterad: