Vad kostar det?

Du betalar för en plats på förskolan.
Du betalar även när ditt barn inte är där,
till exempel om ni tar ledigt på sommaren.

Det är de vuxnas inkomster i hemmet
där barnet bor som avgör hur mycket pengar det kostar.

Du kommer sedan att få en räkning
från kommunen varje månad.
Om du inte betalar din barnomsorgsavgift
kan barnet förlora sin plats på förskolan.

Om du har fler än tre barn
på förskola eller fritids,
betalar du bara för de tre yngsta barnen.

När kan barnen vara i förskolan?

Barnen kan vara på förskolan
när föräldrarna arbetar eller går i skolan.
Om barnet behöver mer tid i förskolan,
eller du vill göra ändringar
måste du prata med förskolechefen.

Barnet kan inte vara i förskolan
om föräldrarna är lediga eller har semester.

Avgifter och regler

Alla barn har från det de fyller ett år rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg, om du har gjort en ansökan minst fyra månader innan.

Här finns vanliga frågor inom förskola

Ansök om plats

Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet för de barn som bor i kommunen, i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete, studier eller barnets eget behov.

Rätt till plats i förskoleverksamhet Alla barn har från de fyller ett år rätt till plats i förskola. Det finns två olika former av placering:

 1. Allmän förskola (för 3-, 4- och 5-åringar)
 2. Förskoleplacering (för alla åldrar)

1. Plats i allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar är helt avgiftsfri och omfattar 15 timmar per vecka. Placeringen följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov. Om omsorgsbehov uppstår och du vill nyttja förskolan mer än 15 timmar eller på lovdagar ska ny ansökan om förskoleplacering göras senast fyra månader innan plats önskas. Barnet är då inte garanterad plats på samma förskola som för platsen i allmän förskola.

2. Om du vill nyttja förskolan mer än 15 timmar och/eller på lovdagar ska du i stället välja förskoleplacering. Det är en helårsplacering och garanterar plats på samma förskola oavsett förändring i omsorgsbehov.

Omsorg på obekväm tid

Lomma kommun erbjuder omsorg på obekväm tid mellan klockan 18.30-21.30 på vardagar och 6.30-21.30 på helger och röda dagar. Ansökan ska göras minst en månad innan omsorg önskas och arbetsgivarintyg samt schema för vistelsetider ska bifogas ansökan.

Omsorgen finns på Smultrongården som ligger i centrala Lomma. Förskolebarn som är inskrivna i barnomsorg på obekväm tid kommer att ha sin ordinarie dagplacering på Smultrongårdens förskola. Om barnen är placerade på annan förskola behöver vårdnadshavare själv ansvara för förflyttningen till Smultrongården. Lomma kommun ombesörjer hämtning från ordinarie kommunalt fritidshem.

Förskoleplacering

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor du önskar. Om det inte går erbjuds plats så nära barnets bostad som möjligt, med hänsyn till vad som krävs för att effektivt nyttja lokaler och andra resurser. Vid placering beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning. Det är rektorn vid respektive förskola som beslutar om den inre organisationen.

Ansökan ska göras så tidigt som möjligt, dock senast fyra månader innan plats önskas. Ansökan ska innehålla uppgift om den adress i Lomma kommun där barnet är eller kommer att vara folkbokfört. Du kan ansöka till tre olika förskolor som du rangordnar. Ditt barn erbjuds plats utifrån önskad placeringsstart, om ansökan har inkommit senast fyra månader innan plats önskas. Plats ska annars tillhandahållas senast fyra månader efter det att ansökan inkommit.

Den dag som registreras som ködatum är ankomstdagen för ansökan, dock tidigast 90 dagar efter barnets födelse. En erbjuden plats ska tillträdas inom ansökt månad, men avgift debiteras från placeringsdatumet.

Barn i kön till förskola fördelas enligt följande turordning:

 1. Barn i behov av särskilt stöd.
 2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan (förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart).
 3. Barn som behöver omplaceras på grund av nedläggning. Vid fler sökande än platser fördelas platserna efter barnets ålder, äldre barn går före yngre.
 4. Ködatum. Vid lika ködatum går äldre barn före yngre.

Lomma kommun skickar köförfrågan en gång per år till den e-postadress du angett. Vill du stå kvar i kön uppdaterar du din ansökan och vill du inte stå kvar i kön så väljer du att avsluta den. Loggar du inte in i e-tjänst och tar ställning till köförfrågan innan sista svarsdag raderas din ansökan.

Byte av placering förskola

Om du inte är nöjd med ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för ny placering.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att ett syskon har förtur till den förskola som syskonet redan har plats i. Syskonförtur omfattar barn som är bosatta i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonförtur medges i mån av plats och gäller förutsatt att ansökan inkommit senast sex månader innan önskad placeringsstart.

Öppen förskola

Öppen förskola är en avgiftsfri förskoleverksamhet för dig som är hemma med små barn.

Plats i fritidshem

Barn i förskoleklass eller skolår 1–6 erbjuds plats i fritidshem i den skola eleven går om omsorgsbehov finns.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är en avgiftsfri fritidsverksamhet för barn i skolår 4–6 och kräver ingen föranmälan.

Taxa

I Lomma kommun används maxtaxa. Avgiftens storlek för barnomsorgen beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och antalet barn som familjen har i omsorg. För inkomster över högsta avgiftsgrundande inkomst per månad, 56 250 kronor, debiteras högsta avgift.

Avgift för barn i förskola

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten, dock högst 1 688 kronor/månad
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Avgift för barn i fritidshem

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 1 125 kronor/månad
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor/månad
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 563 kronor/månad
 • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn i omsorg, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

* Högsta avgiftsgrundande inkomst per månad fastställs av Skolverket senast den 1 december året före bidragsåret (Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.)

Avgift för lovverksamhet för elever som inte har plats i fritidshem

 • 75 kronor per dag

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar erbjuds lovomsorg. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet. Anmälan är bindande och ska göras minst en månad i förväg.

Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar

Från och med 1 september det år barnet fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola motsvarande 525 timmar per år. Plats i allmän förskola omfattar 15 timmar per vecka och följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar. Du kan välja mellan tiderna måndag till fredag klockan 9.00-12.00 eller tisdag till torsdag klockan 9.00-14.00.

Observera att om omsorgsbehovet förändras och du vill nyttja förskolan mer än 15 timmar och/eller på lovdagar ska ny ansökan om förskoleplacering göras senast fyra månader innan plats önskas. Barnet är då inte garanterad plats på samma förskola som för platsen i allmän förskola. Lunch ingår för de barn som har 15 timmar/vecka i allmän förskola, de dagar de vistas på förskolan.

För de barn som har ett omsorgsbehov som överstiger dessa 525 timmar reduceras maxtaxan med ett avgiftsavdrag med 1/3. Reduceringen gäller inte under juni, juli och augusti månad. Under dessa tre månader debiteras avgift enligt maxtaxa.

Föräldralediga

Du har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt samma schema och taxa, upp till en månad efter det nya barnets födelse. Därefter gäller:

Om du är föräldraledig har ditt barn rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 9.00-14.00. Du betalar avgift enligt maxtaxa.

Från och med 1 september det år ditt barn fyller tre år kan du i stället för 25 timmar per vecka välja 15 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 9.00-12.00 eller tisdag till torsdag klockan 9.00-14.00. Vistelsetiden är avgiftsfri september till maj. Under sommaren (juni, juli och augusti) betalar du avgift enligt maxtaxa.

Om du är föräldraledig har ditt barn inte rätt till plats i fritidshem.

Arbetssökande

Du har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt samma schema och taxa, upp till en månad efter att du blir arbetssökande. Därefter gäller:

Om du är arbetssökande har ditt barn rätt till förskola 25 timmar per vecka, under tiden måndag till fredag klockan 9.00-14.00. Du betalar avgift enligt maxtaxa.

Om du är arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Vistelsetid

Med vistelsetid avses vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Vid studier ska registreringsintyg lämnas. Arbetsgivarintyg ska lämnas in vid begäran.

Vid vårdnadshavares lediga dagar/semester är barnet också ledigt från förskolan. Undantag är vid deltidsarbete/deltidsstudier/skiftarbete. Barnet har då rätt till omsorg klockan 9.00-12.00 på vårdnadshavares lediga dag från och med höstterminen det år de fyller tre år och omfattas av allmän förskola. Allmän förskola följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar.

Vid förändring av vistelsetid ska nytt schema lämnas in minst en månad i förväg. Om det finns behov av tillfällig extra vistelsetid finns det möjlighet att tillfälligt utöka vistelsetiden under förutsättning att verksamheten medger detta. Överenskommelse ska då göras med rektor.

Sammanslagning av förskolor och fritidshem görs under loven, de veckor flest barn är lediga.

Uppehåll av plats

Om ett barn inte nyttjar sin placering i förskola under mer än 60 dagar utan överenskommelse med rektor så avslutas platsen, sommarlovet undantaget.

Fortbildningsdagar

För att ge personalen inom förskola och fritidshem möjlighet till fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd fem dagar per kalenderår. Omsorg dessa dagar erbjuds vid behov med vikarier på någon förskola/fritidshem i kommunen. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering.

Studerande

Är du studerande ska du styrka dina studier genom att vid varje terminsstart (augusti och januari) skicka in registreringsintyg till Lomma kommun. Studierna måste vara studiemedelsberättigade.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om din rätt till fritidshem ändras på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet är uppsägningstiden en månad, oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Vid övergång från förskola till förskoleklass avslutas omsorgsplats automatiskt efter sammanslagningens slut och ny ansökan måste göras till fritidshem vid fortsatt omsorgsbehov.

Avgiftens storlek

Avgiftens storlek bestäms av den sammanlagda bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress, även den som inte är vårdnadshavare. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring. Syskonrabatt utgår för vårdnadshavare som debiteras för mer än ett barn i omsorg.

Egen företagare

För näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som anges som bruttoinkomst.

Ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap och äktenskap inleds eller avslutas) är det viktigt att meddela Lomma kommun eftersom det kan påverka din avgift.

Avgift ska betalas

 • från det datum barnet erbjuds plats i förskola och fritidshem, även under inskolningsperioden
 • så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, semester, uppsägningstid och personalens fortbildningsdagar
 • månadsvis, tolv månader om året

Avgiften ska vara betald den siste i varje kalendermånad den månad avgiften avser. Den månad barnet börjar eller slutar i förskola eller fritidshem tas en avgift ut med 1/30 av månadsavgiften per dag.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse sju dagar efter fakturans förfallodag. Om du fortfarande inte betalar skulden efter ytterligare tio dagar skickar vi den vidare till inkassobolaget som skickar ut ett inkassokrav. Om du då fortfarande inte betalar kommer inkassobolaget att driva skulden vidare och vid två obetalda fakturor informeras du om avstängning av ditt barns omsorgsplats samtidigt som en kopia skickas till socialförvaltningen.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att bli befriad från avgift. Ansökan görs till rektor. Läkarintyg som styrker uppgifter om sjukdom eller skada ska skickas med ansökan.

Reducering av avgift

Nedsättning och befrielse från avgift kan medges om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas till rektor.

Inkomstanmälan

Räkningsmottagare/hushåll som får ändrade inkomster ska lämna ny inkomstanmälan. I de fall avgiften ändras så gäller den ändrade avgiften från och med det månadsskifte efter det att inkomstanmälan har kommit in. Inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Reglering av för hög eller låg debiterad avgift sker tidigast påföljande månad. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid har när som helst rätt att begära in inkomstanmälan. Räkningsmottagare som inte lämnar in begärda inkomstuppgifter påförs maxtaxa. Avgiftskontroll genomförs varje år och går till så att alla månadsavgifter för förskola och fritidshem som du betalat in under ett år jämförs med ditt hushålls deklarerade bruttoinkomster för samma år. Månadsavgiften baseras på hela hushållets genomsnittliga månadsinkomst. Avgiften beräknas genom att lägga ihop alla skattepliktiga inkomster i ditt hushåll under året och sedan dela summan med tolv. Kontrollen görs för två år bakåt i tiden.

Avgiftsgrundande inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla skattepliktiga inkomster och bidrag som omfattas av inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen. Detta är till exempel lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (även inkomst från utlandet), föräldrapenning, pension (ej barnpension), sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning och vårdbidrag för vård och tillsyn.

Försörjningsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, studiebidrag och introduktionsersättning är exempel på inkomster som inte räknas som avgiftsgrundande inkomst.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: