Naturmiljöprogram för Lomma kommun

Grönska vid vatten

Naturmiljöprogrammet ses som en sektorsplan och utgör underlag för den fysiska planeringen i Lomma kommun. Den ska, i likhet med andra sektorsplaner, utgöra underlag till bland annat översikts- och detaljplaner, där avvägningar görs mot andra intressen.

Blomstrande ängar och betesmarker, sköna stränder, rofyllda skogar, frodiga parker och artrika spännande våtmarksmiljöer. För de flesta av oss förknippas dessa naturmiljöer med en känsla av välbehag. Vi tycker om att vara ut i det gröna för att njuta, andas frisk luft, röra på oss, observera, filosofera och ladda energi. Men naturen tillhandahåller mängder av andra värden åt oss människor som inte är lika uppenbara. Exempel på detta är växters förmåga att binda marken och bromsa upp översvämningar vid tillfälliga ösregn, insekters pollination av grödor samt den biologiska mångfaldens betydelse för kunskap, kultur, hälsa och dess motståndskraft mot stora miljöförändringar.

De värden som naturen erbjuder oss människor kallas för ekosystemtjänster. Utöver ekosystemtjänster finns det även andra anledningar till att bevara och utveckla naturmiljön, exempelvis betydelsen av vissa arter och naturmiljöer för att upprätthålla fungerande ekosystem, samt etiska aspekter såsom arters rätt att leva vidare och vårt ansvar att efterlämna en hög biologisk mångfald till kommande generationer.

Kommunerna bär ett stort ansvar för bevarandet och utvecklandet av naturmiljöer. Detta gäller både vid fysisk planering och vid utveckling samt vårdande av natur- och grönområden. Naturmiljöprogrammet är upprättat för att underlätta kommunens arbete med att bevara och utveckla natur- och grönområden samt de värden som är knutna till dessa. Programmet innehåller beskrivning och värdering av naturområden inom kommunen, samt lämpliga mål och åtgärder för att utveckla dessa samt övrig grönstruktur. Naturmiljöprogrammet används även som underlag för den översiktliga planeringen av mark- och vattenområden som kommunen redovisar i översiktsplanen samt i områdesrelaterade och tematiska fördjupade planer och program.

Det gällande Naturmiljöprogrammet för Lomma kommun 2018-2025 antogs av kommunfullmäktige 2018-04-19.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: