Kemikalier

För tillfället sker det flera stora förändringar i lagstiftningen gällande kemikalier. Bland annat har det beslutats om den nya EG-förordningen Reach. Reach står för Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men bestämmelserna i Reach börjar gälla stegvis. Reach ersätter den svenska lagstiftningen inom stora delar av kemikalieområdet.

Reach ställer krav på företagen

Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) grundas på principen att det är tillverkare, importörer och så kallade nedströmsanvändare som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

De kemikaliebegränsningar som redan finns kommer att föras över till Reach.

Med Reach införs ett nytt förfarande för godkännande. Men det gäller bara de allra farligaste ämnena som kommer att identifieras i ett senare skede. Först kan ämnena tas upp på en kandidatlista över ämnen med särskilt farliga egenskaper som läggs ut på Europeiska kemikaliemyndighetens i Helsingfors (ECHA) webbplats.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladen är informationsbärare i leverantörskedjan för klassificerade, miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Bestämmelserna om säkerhetsdatablad i Reach (artikel 31) har redan trätt i kraft. De ska som tidigare innehålla information i 16 punkter (eventuellt med exponeringsscenarier i bilaga).

Vem berörs av Reach?

Ni bör ta reda på vad ni har för skyldigheter enligt Reach i följande fall:

  • Om ni tillverkar eller importerar kemiska ämnen eller blandningar av kemiska ämnen (beredningar).
  • Om ni tillverkar eller importerar varor (till exempel byggnadsmaterial, elektroniska komponenter, leksaker eller fordon) som innehåller ämnen som är upptagna på en lista över ämnen med särskilt farliga egenskaper eller som frigör dessa vid användning.
  • Om ni bearbetar kemikalier eller gör beredningar för slutanvändaren (till exempel rengöringsprodukter, färg eller motorolja) eller är yrkesmässig användare av dessa beredningar. I så fall är ni en så kallad nedströmsanvändare.

Hur kan ni förbereda er?

Utse en person på företaget som ansvarar för att reglerna i Reach följs.

Lista alla ämnen eller ämnen i beredningar och varor som ert företag importerar, distribuerar eller hanterar. Kontrollera om ämnena eller användningarna på listan kan undantas från Reach. Identifiera för varje ämne vilken roll ni har enligt Reach:

  • Tillverkare/importör: Ni tillverkar eller importerar minst 1 ton/år av ett ämne, som sådant eller i beredning.
  • Producent/importör eller leverantör av varor: Ni tillverkar/importerar varor eller släpper ut dem på EU-marknaden.
  • Distributör (inklusive återförsäljare): Ni lagrar och släpper ut ett ämne på EU-marknaden, som sådant eller i beredning.
  • Nedströmsanvändare: Ni använder ett ämne, antingen som sådant eller i beredning, i er industriella eller yrkesmässiga verksamhet (till exempel formulering, utspädning, ompackning, sprutning, målning).

Om ert företag använder kemikalier måste ni i egenskap av nedströmsanvändare tillämpa de säkerhetsåtgärder som leverantören angett på säkerhetsdatablad eller själva göra en kemikaliesäkerhetsbedömning. Se till att leverantören vet hur ni använder kemikalierna. Om ni importerar beredningar eller varor bör ni vara medvetna om att ni kan vara registreringsskyldiga.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: