Omklassning av livsmedelsverksamhet

Omklassning av livsmedelsverksamheter

2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter behöver lämna in nya uppgifter inför omklassningen till Lomma kommun senast den 1 november 2023.

Syftet med riskklassningen

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

Med anledning av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel du hanterar.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, exempelvis om du kyler ned livsmedel eller tillagar rått kött.
  • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempelvis redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.)

Tips: Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.
Läs mer om vilka certifieringar som ger reduktion på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna uppgifter om din verksamhet senast den 1 november 2023

  • Lämna uppgifterna så snart som möjligt, men senast den 1 november 2023.

Behöver du hjälp?

Vill du boka in ett möte med oss för att hjälpa till att fylla i e-tjänsten?
Du kan då boka in oss på plats i kommunhuset eller digitalt via ett Teams-möte.

Boka hjälp för omklassning av livsmedelsverksamhet här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går också bra att kontakta Miljöenheten på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se eller via kontaktcenter på tel. 040-6411000

Vad händer sen?

Beslut om din nya riskklassning skickas ut under slutet av 2023 och börjar gälla från och med januari 2024. Den nya riskklassningen ersätter din nuvarande riskklassning och leder till en kontrollfrekvens, som visar hur många livsmedelskontroller din verksamhet får under en 5-årsperiod.

Efterhandsdebitering ersätter den årliga avgiften

Från och med 2024 kommer du inte att få en årlig avgift för livsmedelsverksamhet. Istället kommer Miljöenheten att genomföra kontrollen och därefter debitera nedlagd tid vid kontrollen.

Under 2023 arbetar vi efter det nuvarande riskklassningssystemet vilket innebär att du har samma antal tillsynstimmar som ditt senaste klassningsbeslut och samma avgift.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: