Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bygglovsprocessen


Nedan redovisas förenklat hur bygglovsprocessen ser ut från idé till färdigt bygge:

1.

Ta reda på om din åtgärd kräver lov eller anmälan. Om du är osäker på vad som gäller bör du kontakta byggenheten.

2.

Utför enkla kontroller över din åtgärds förutsättningar. Detta kan göras genom att exempelvis titta på gällande detaljplan, som finns att hämta på webben. Detaljplanen kan bland annat bestämma byggrätt, högsta byggnadshöjd, avstånd till tomtgräns, samt kors- och punktprickad mark. Eventuellt kan er fastighet också ingå i ett område med höga kulturvärden. Dessa redovisas i Lomma kommuns kulturmiljöprogram.

Tänk även på tillgänglighetsanpassningen. Det bör exempelvis inte finnas några nivåskillnader på entréplan. Läs mer under rubriken ”Förkorta handläggningstiden”.

3.

Fyll i ansökningsblankett och ta fram handlingar som krävs för handläggningen av er åtgärd. Lämna sedan in ansökan direkt i Kontaktcenter, via post eller via e-tjänsten Mittbyggelänk till annan webbplats. Handlingar som kan krävas kan vara exempelvis situationsplan, planritning, fasadritningar, konstruktionsritningar och kontrollplan. Vilka handlingar som behövs beror helt och hållet på vilket projekt som avses.

4.

Ansökan hanteras av byggenheten enligt turordning. Eventuellt kan kompletterande handlingar behöva lämnas in. Det bestäms om er åtgärd kräver tekniskt samråd eller om åtgärden är enkel och startbesked kan utfärdas direkt.

Tänk på att arbetens inte får påbörjas förrän beslut om startbesked har meddelats.

5.

Om alla förutsättningar för lov eller anmälan är uppfyllda utfärdas beslut.

Om åtgärden strider mot detaljplan men bedöms inrymmas inom en liten avvikelse så behöver byggenheten höra berörda grannar innan lov kan ges.

Om det saknas förutsättningar för beviljande av lov eller startbesked kommer ni informeras om detta.

6.

Lovet vinner laga kraft.

7.

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän miljö- och byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat. Anmälan om slutbesked ska inkomma till byggenheten efter att åtgärderna är slutförda.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-03-26