Kyrkfuret

Tallar och gräs i Kyrkfuret

Norr om Lomma ligger naturreservatet Kyrkfuret. Det är ett trädbevuxet område som tillsammans med det angränsande naturreservatet Haboljungs fure bildar vårt största sammanhängande skogsområde. De båda reservaten utgör ett viktigt grönstråk mellan kusten och Lomma tätort.

 

Tallarna i Kyrkfuret är 50–60 år äldre än de som återfinns i angränsande Haboljungs fure och är med en ålder på strax över 100 år förmodligen det äldsta tallbeståndet i kommunen. Idag har tallarna blandats med lövträd och buskar. Områdets värdefulla naturtyper innefattar ädellövskog och alkärr samt andra värdefulla livsmiljöer som bryn, sandiga torrängspartier och gläntor. här finns inhemska lövträd som skogsalm, ask, skogslönn, ek och rödek. På marken växer bland annat stinknäva, skogsbingel och lundslok. Kulturväxter som blekbalsamin och häggmispel är också vanliga.

På ängsmarken söder om tall- och björkskogen finns flera olika arter gräs samt fältmalört, gulmåra och renfana. Inne bland brynen kan man hitta hallon och blåhallon.

I öster, längs Höje å, växer gamla klibbalar som hör till de äldsta träden i Kyrkfuret. Här finns mycket grov död ved och längs ån växer bland annat bladvass, säv, stor igelknopp, gul svärdslilja och rosendunört. Örten paddfot som är en ovanlig art har återfunnits intill gång-/cykelvägen.

Mitt i östra delen av området finns en glänta som kallas ”Svarta plätten”, troligen bedrevs sandtäkt här under en tid. Den något mer kuperade terrängen i den sydvästra delen är sannolikt ett resultat av detta.

Många fågelarter trivs här i skogen, som hornuggla, kungsfågel, spillkråka, lärkfalk och mindre hackspett. Gamla och döda träd är viktiga för både fåglar och fladdermöss som här kan hitta mat, bo- och viloplatser.

I sydöstra delen av området sträcker sig det populära Höje å-stråket som ansluter till kyrkbron över Höje å. Längs med ån och i hela området finns promenadstigar, löparslinga och delar av en ridled. Området har haft betydelse för rekreation i över 100 år. Rester av en stenåldersboplats har också hittats i Kyrkfuret.

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 • ta bort vedlevande svampar
 • i trädområdena medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, i övrigt gäller jaktlagstiftningen
 • störa, samla in eller döda djur
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, göra inskrift eller dylikt
 • på ett störande sätt använda musik- eller ljudanläggning samt att på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner
 • framföra cykel annat än på angiven väg
 • framföra motordrivet fordon eller annan farkost med undantag av hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande eller på annat sätt övernatta
 • fiska eller på annat sätt fånga in fisk och sätta in fisk
 • bedriva jakt eller använda något slags skjutvapen med undantag för skyddsjakt
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar
 • rida
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: