Nyanlända - frågor och svar

Vanliga frågor och svar om integration i Lomma kommun.

Personer som kommunen tar emot enligt den så kallade bosättningslagen erbjuds en etableringsbostad under en begränsad tidsperiod. Hur länge beror på individuella bedömningar, men som riktlinje är det som längst i två års tid. Individuella aspekter som kan påverka längden på hyrestid kan vara pågående etableringsinsatser som yrkesutbildning eller barns skolgång.

Parallellt med arbetsförmedlingens insatser för etablering arbetar också kommunen, genom etableringshandledare och arbetsmarknadscoacher, med att vägleda den nyanlände med såväl självförsörjning som eget bostadskontrakt. Efter två år har de allra flesta nyanlända en god uppfattning om samhällsstruktur, språk och hur en ska gå tillväga i frågan om arbete och bostad.

Majoriteten av de nyanlända som kommunen tar emot enligt den så kallade bosättningslagen är personer med motivation och driv att klara sig på egen hand. Genom vägledning av kommunens etableringshandledare, tar de del av etableringsinsatser, samhällsservice och vård under den tid som de är bosatta i Lomma kommun. Individer som har svåra erfarenheter bakom sig får den hjälp som de behöver för att gå vidare.

Individer med egen försörjning och förmåga att lösa eget boende ska göra det, vilket är ett krav som ställs på alla invånare i kontakt med kommunen.

Paviljongerna är en tillfällig boendeform och avtalet för dem är tidsbegränsade. När paviljongerna inte behövs längre kommer de att sägas upp. Det finns i nuläget inga planer på att använda dem i någon annan verksamhet.

Från 1 mars 2016 anvisas nyanlända till alla kommuner i Sverige. Den nya lagen avser att ge en mer rättvis fördelning av nyanlända i landets kommuner och samtidigt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Hur många nyanlända som en kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknadsläge, befolkningsprognos, asylmottagande samt självbosättning. Anvisningen sker av Migrationsverket och följer Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Mottagningstakten bestäms av Migrationsverket, som anvisar en individ eller familj till kommunen, som därefter har två månader på sig att ta emot den anvisade.

Alla boenden som erbjuds nyanlända är genomgångsboenden. Besittningsrätten förhandlas bort, så det rör sig om andrahandskontrakt med tidsbegränsning. Boendet ska fungera som en tillfällig bostad på väg till en egen bostadslösning. Den som hyr bostad i andra hand ska till exempel ställa sig i Boplats Syds bostadskö.

Alla kommuner i Sverige tar emot ensamkommande flyktingbarn. Fördelningen till kommunerna sker i huvudsak proportionellt i förhållande till kommunstorlek samt hur många barn och ungdomar på flykt som kommer till Sverige.

Introduktion i hur det svenska samhället fungerar, inkluderat lagar, regler och värderingar, är en viktig del i kommunens etableringsarbete. Ett arbete som startar omgående när barnen och ungdomarna anländer till Lomma och som bedrivs bl.a. inom ramen för de nyanländas skolgång respektive dagligen i boendeverksamheten. Därtill deltar barnen och ungdomarna aktivt i kommunens föreningsliv och de flesta har knutit kontakt med vänfamiljer i kommunen.

När våra nyanlända elever börjar i våra skolor är undervisningen den första tiden mest inriktad på svenska och att vi ska kartlägga deras kunskaper. Inom två månader ska de sedan erhålla en klassplacering. När eleverna sedan deltar mer i sina respektive klasser finns det utifrån det individuella behovet ett stöd i form av SvA-lärare och studiehandledare.

Ungdomarna kan välja vilken sport de vill, men ett led i etableringen är också att hjälpa ungdomarna att göra hållbara val. Fritidsaktiviteten ska alltså vara av sådan art att ungdomen kan ta sig till och från samt bekosta den på egen hand även när de ”flyttat hemifrån”.

De vanligaste sporterna som uppfyller dessa kriterierna är de som finns i vår kommun; fotboll, simning, styrketräning, brottning och taekwondo till exempel.

Vid inflyttningen får ungdomen en introduktion i det som förväntas av dem i bemötande och förhållningssätt gentemot sin omgivning, liksom ungdomen också får berättat för sig vad denne kan förvänta sig av boendet och dess personal.

Bemötande, förhållningssätt, sociala koder/kultur samt lagstiftning är återkommande tema som följs upp av kontaktpersonen på boendet varje vecka. Ungdomarna är generellt sett mycket nyfikna på sitt nya land och har ett stort intresse av att smälta in och vara och göra ”likadant” som andra ungdomar.

Boendet arbetar vidare med information om Sverige genom tematräffar som har olika innehåll, till exempel jämställdhet, manliga och kvinnliga normer och trafiksäkerhet.

Huvudregeln är att informera via kommunens hemsida samt vid särskilt arrangerade möten.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lucia Prieto De La Fuente
Senast uppdaterad: