Om du ska riva ett hus,
eller en del av ett hus
kan det behövs lov från kommunen.

Vissa typer av hus
till exempel friggebodar
behöver inget lov
men ska du riva huset
behöver det alltid anmälas.

Du får inte börja riva innan
du fått ett så kallat startbesked.
För att få ett startbesked
behöver du göra en lista
över vilka material som
finns i huset och reda ut
ifall det finns insekter eller annan
ohyra i materialet.

Om det finns asbest och eternit
i huset ska du höra av dig
till kommunen.

Riva, rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller del av byggnad som är belägen inom detaljplanelagt område (eller område med områdesbestämmelser). Rivningslov krävs dock inte för byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis friggebodar. Anmälan ska alltid göras vid rivning av byggnad ifall byggnaden inte varken är lov- eller anmälningspliktig.

Att riva något innebär att hela byggnaden, eller del av byggnaden, med tillhörande stomme tas bort. Står stommen kvar räknas det såldes inte som rivning. Om allt utom grunden har tagits bort räknas det som en rivning. Rivningslov krävs ifall byggnaden ligger innanför detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser som säger att rivningslov krävs. Till ett rivningslov ska en kontrollplan för rivning, en så kallad rivningsplan, finnas.

Om du vill flytta en byggnad krävs i de allra flesta fall både ett rivningslov och ett nytt bygglov för den nya platsen.

Byggnader och anläggningar som inte kräver bygglov eller anmälan, såsom friggebodar, skärmtak och altaner, kräver inget rivningslov. Däremot krävs det att en anmälan görs.

Det förekommer fall där byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser, där rivningslov således inte krävs, men som kräver andra tillstånd eller anmälningar på grund av miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Erhållet rivningslov upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år eller avslutas inom fem år efter att rivningslovet vunnit laga kraft.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om lov har beviljats. För att få startbesked för rivning måste dokumentation gällande materialinventering, sammanställning av rivningsmassor samt utredning gällande eventuella virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp inlämnas till byggenheten. Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter det att startbesked har meddelats.

Tänk på att om du på egen hand ska avlägsna asbest från din byggnad (exempelvis eternit) måste du anmäla detta till miljöenheten först.

En rivningsplan ska innehålla följande:

  • I vilka avfallsslag farligt samt övrigt avfall kommer att sorteras.
  • I vilken utsträckning sorteringen kommer att ske genom källsortering på arbetsplatsen respektive genom eftersortering.
  • Hur de olika avfallsslagen kommer att hanteras, det vill säga ifall de ska bli föremål för materialåtervinning, energiutvinning eller deponering.
  • Om särskilda skyddsåtgärder behöver iakttas vid rivningsåtgärderna med hänsyn till risk för skador på människor djur eller växter, till exempel vid hantering av material som innehåller asbest eller PCB.
  • Om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas för att avlägsna och oskadliggöra virkesförstörande insekter, annan ohyra eller hussvamp.
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: