Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riva, rivningslov

Rivningslov krävs för att riva en byggnad eller anläggning som är belägen inom detaljplanelagt område (eller område med områdesbestämmelser). Rivningslov krävs dock inte för byggnader som får uppföras utan bygglov, exempelvis friggebodar. Anmälan ska alltid göras vid rivning av byggnad ifall byggnaden inte varken är lov- eller anmälningspliktig.

Att riva något innebär att hela byggnaden, eller del av byggnaden, med tillhörande stomme tas bort. Står stommen kvar räknas det såldes inte som rivning. Om allt utom grunden har tagits bort räknas det som en rivning. Rivningslov krävs ifall byggnaden ligger innanför detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser som säger att rivningslov krävs.

Om du vill flytta en byggnad krävs i de allra flesta fall både ett rivningslov och ett nytt bygglov för den nya platsen.

Byggnader och anläggningar som inte kräver bygglov eller anmälan, såsom friggebodar, skärmtak och altaner, kräver inget rivningslov. Däremot krävs det att en anmälan görs.

Det förekommer fall där byggnaden ligger utanför detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser, där rivningslov således inte krävs, men som kräver andra tillstånd eller anmälningar på grund av miljöbalken eller kulturmiljölagen.

Erhållet rivningslov upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år eller avslutas inom fem år efter att rivningslovet vunnit laga kraft.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om lov har beviljats. Startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter det att startbesked har meddelats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2017-04-25