Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter.

 • Ordförande: Robert Wenglén (M)
 • 1:e vice ordförande: Aron Regnéll (M)
 • 2:e vice ordförande: Per Bengtsson (S)

Förtroendevalda i kommunstyrelsen är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter.

Kommunstyrelsen ska:

 • leda och samordna kommunens angelägenheter
 • ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet
 • ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska handläggas av fullmäktige.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • planeringen av kommunens ekonomi
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • värn och utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • arbetet med de miljöstrategiska frågorna
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen
 • trafikplaneringen och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationstekniken
 • utvecklingen av brukarinflytande

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott och en planledningsgrupp som bereder ärenden inför kommunstyrelsens beslut.

Arbetsutskottet

 • Ordförande: Robert Wenglén (M)
 • Vice ordförande: Aron Regnéll (M)

Planledningsgruppen

 • Ordförande: Robert Wenglén (M)
 • Vice ordförande: Aron Regnéll (M)
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: