Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter.

Ordförande: Robert Wenglén (M)
1:e vice ordförande: Jerry Ahlström (M)
2:e vice ordförande: Per Bengtsson (S)

Förtroendevalda i kommunstyrelsen är valda av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och har styrande och samordnande uppgifter.

Kommunstyrelsen ska:

 • leda och samordna kommunens angelägenheter
 • ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet
 • ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av hel- eller delägda kommunala bolag
 • ha hand om den ekonomiska förvaltningen
 • verkställa fullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska också bereda eller yttra sig i alla ärenden som ska handläggas av fullmäktige.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat

 • utvecklingen av den kommunala demokratin
 • planeringen av kommunens ekonomi
 • personalpolitiken
 • den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
 • värn och utveckling av natur- och kulturmiljöer
 • arbetet med de miljöstrategiska frågorna
 • mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas
 • energiplaneringen samt främjandet av energihushållningen
 • trafikplaneringen och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • informationsverksamheten
 • arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet
 • arbetet med att effektivisera administrationen
 • utvecklingen av informationstekniken
 • utvecklingen av brukarinflytande

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott och en planledningsgrupp som bereder ärenden inför kommunstyrelsens beslut.

Arbetsutskottet
Ordförande: Robert Wenglén (M)
Vice ordförande: Jerry Ahlström (M)

Planledningsgruppen
Ordförande: Robert Wenglén (M)
Vice ordförande: Johan Danielsson (M)

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ingrid Grönkvist
Senast uppdaterad: 2019-10-21