Pråmlyckan

Träd och annan växtlighet framför mindre sjö

Naturreservat Pråmlyckan är beläget i den nordvästra kanten av Lomma tätort, öster om Höje å.

Området utgör en viktig ekologisk länk i sammanbindningen av naturreservatet Slättängsdammarna med området Kyrkfuret och naturreservatet Haboljungs fure på andra sidan Höje å. I det forna tegelbruksområdet har naturen återerövrat industrilandskapet och gett upphov till en speciell landskapstyp med egna kvaliteter där gamla industrilämningar samsas med naturlig vegetation. Naturmarken består huvudsakligen av äldre ruderatmark med inslag av blötare partier i form av bland annat vattenfyllda lertäkter. Vegetationen är relativt ung och bestående dels av blandad lövskog, dels av öppna till halvöppna områden med hög markflora och spridda buskar som är en stor tillgång för Höje ås djurliv. I delar av området finns skyddsvärda växt- och svamparter och kryptogamflora. Området är även viktigt för många fågel- och fladdermusarter och innehåller lekplatser för groddjur.

Pråmlyckan ligger tätortsnära och i nära anslutning till Slättängsdammarnas naturreservat. Det är ett område som är enkelt att ta sig till och många promenerar längs de få öppna stigar och vägar som finns. Lite mer utmanande är det att ta sig in i de tätare partierna, men samtidigt spännande och annorlunda, vilket är något som bör värnas.

Pråmlyckan har en central plats i kommunens historia. Såväl äldre vägsystem, bosättningar och senare industrialisering har på olika sätt präglat området.

Syfte med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald samt skydda, vårda och utveckla värdefulla naturmiljöer. Syftet är också att utan att äventyra biologisk mångfald tillgodose behov av områden för friluftsliv.

 • gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,
 • bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, med undantag för blomsterlupin och kanadensiskt gullris
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • medvetet störa däggdjur och fåglar,
 • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer'
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,
 • på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 • framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning samt nödvändiga transporter som sker i direkt anslutning till fritidshusbebyggelse, framföra motordriven farkost eller fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare),
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns,
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området.
 • ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang.
 • cykla utanför gång- och cykelvägar, förutom i direkt anslutning till fritidsbebyggelse, rida,
 • bedriva fiske i vatten inom reservatsgränsen.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: