Pråmlyckan

Träd och annan växtlighet framför mindre sjö

Pråmlyckan ligger i den nordvästra kanten av Lomma tätort, öster om Höje å och väster om Slättängsdammarnas naturreservat. Många promenerar längs de öppna stigarna. Pråmlyckan har en central plats i kommunens historia. Äldre vägsystem, bosättningar och senare industrialisering har på olika sätt satt sin prägel på området.

Området utgör en viktig ekologisk länk som binder samman naturreservaten Slättängsdammarna, Kyrkfuret och Haboljungs fure. Från år 1682 fram till år 1975 fanns verksamma tegelbruk på området. Fritidsstugorna längs Höje å användes från början av tegelarbetarna som fiskeplatser och för rekreation och återhämtning från det tunga arbetet på tegelbruket. I det forna bruksområdet har nu naturen återerövrat industrilandskapet och gett upphov till ett speciellt landskap där gamla industrilämningar samsas med naturlig vegetation.

I områdets skogspartier finns bland annat ask, sälg och svarttall samt grova hasselbuskar och gamla hagtornsträd. I de mer öppna gläntorna finns arter som bladvass och gulvial. Här finns också vedlevande svampar som plommonticka, judasöron och signalarten rostticka. I strandzonerna växer bland annat jättegröe och luddunört samt i norr ett större inslag av bladvass och bredkaveldun. På områdets fuktäng växer orkidéarterna majnycklar och ängsnycklar.

Området viktigt för fåglar som gråhakedopping, sothöna och skäggdopping. Ovanliga arter som mindre hackspett, pungmes och kungsfiskare har också registrerats här. Den varierande naturen och de öppna vattenspeglarna ger också fina förutsättningar för fladdermöss. Dvärgpipistrell och vattenfladdermus är två arter som förmodligen har kolonier på området. Brunfladdermus, nordfladdermus och trollpipistrell nyttjar platsen som jaktområde.

 • gräva, ta bort, borra, måla eller på annat sätt skada markytor, sten, vattenmiljöer eller andra naturföremål,
 • bortföra ved eller bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada växter, med undantag för blomsterlupin och kanadensiskt gullris
 • plocka, samla in, gräva upp eller på annat sätt skada mossor, lavar och vedlevande svampar, med undantag för enstaka beläggsexemplar under förutsättning att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • medvetet störa däggdjur och fåglar,
 • fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod1 med efterföljande återutsättning inom naturreservatet, om det är tillåtet enligt fridlysningsbestämmelserna. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka exemplar av varje art för artbestämning, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för hotade arter,
 • så, plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer'
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ljusanordning, göra inskrift eller dylikt, annat än på anvisad plats om sådan finns,
 • på ett störande sätt använda eller framföra fordon eller maskiner,
 • framföra motordrivet fordon annat än på avsedda vägar eller parkeringar, med undantag för hjälpmedelsfordon som krävs för att överkomma funktionsnedsättning samt nödvändiga transporter som sker i direkt anslutning till fritidshusbebyggelse, framföra motordriven farkost eller fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan såsom drönare),
 • göra upp öppen eld annat än på särskilt anvisad och iordningställd plats om sådan finns,
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området.
 • ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,
 • utan kommunens tillstånd anordna tävlingar eller andra evenemang.
 • cykla utanför gång- och cykelvägar, förutom i direkt anslutning till fritidsbebyggelse, rida,
 • bedriva fiske i vatten inom reservatsgränsen.
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: