Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas till de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder och ska anpassas efter projektets svårighetsgrad.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som visar vilka kontroller som ska utföras under byggtiden och vilka intyg och dokument som ska lämnas in till kommunen. Kontrollplanen ska oftast lämnas in i samband med att tekniskt samråd genomförs. Om ansökan avser enklare åtgärder som tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus skall kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan.

Syftet med kontrollplanen är att det ska finnas ett kontrollsystem för verifiering att samhällets krav på bebyggelse uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden ska sedan kunna följa kontrollarbetet och tillse så att tillämpliga krav har uppfyllts.

Vem ska göra kontrollplanen?

Det ankommer på byggherren (oftast fastighetsägaren) att ansvara för att kontrollplan upprättas. Om kontrollansvarig krävs för åtgärden, ankommer det på den kontrollansvariga att biträda byggherren i arbetet med kontrollplanen.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Kontrollplanen bör innefatta kontroller för både projektering och utförande av byggprojektet. Det ska bland annat framgå vilka kontroller som skall göras, på vilket sätt de ska kontrolleras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras med. Det behöver även framgå vem som skall göra dessa kontroller.

Kontrollplaner kan ha olika utformning och omfattning beroende på den åtgärd som bygglovet avser. För mycket enkla åtgärder räcker det oftast med några få kontrollpunkter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-04-17