När du bygger ett hus eller annat
som behöver bygglov så behövs
det nästan alltid en så kallad kontrollplan.

En kontrollplan är en lista över olika kontroller
som behövs när huset byggs.

Vilka kontroller som ska göras
är olika beroende på vad som ska byggas.

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas till de flesta lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder och ska anpassas efter projektets svårighetsgrad.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som visar vilka kontroller som ska utföras under byggtiden och vilka intyg och dokument som ska lämnas in till kommunen. Kontrollplanen ska oftast lämnas in i samband med att tekniskt samråd genomförs. Om ansökan avser enklare åtgärder som tillbyggnad av ett en- eller tvåbostadshus ska kontrollplanen lämnas in i samband med ansökan.

Syftet med kontrollplanen är att det ska finnas ett kontrollsystem för verifiering att samhällets krav på bebyggelse uppfylls. Miljö- och byggnadsnämnden ska sedan kunna följa kontrollarbetet och tillse så att tillämpliga krav har uppfyllts.

Vem ska göra kontrollplanen?

Det ankommer på byggherren (oftast fastighetsägaren) att ansvara för att kontrollplan upprättas. Om kontrollansvarig krävs för åtgärden, ankommer det på den kontrollansvariga att biträda byggherren i arbetet med kontrollplanen.

Vad ska kontrollplanen innehålla?

Kontrollplanen bör innefatta kontroller för både projektering och utförande av byggprojektet. Det ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, på vilket sätt de ska kontrolleras och mot vad kontrollresultatet ska jämföras med. Det behöver även framgå vem som skall göra dessa kontroller.

Kontrollplaner kan ha olika utformning och omfattning beroende på den åtgärd som bygglovet avser. För mycket enkla åtgärder räcker det oftast med några få kontrollpunkter.

Exempel på kontrollplaner

Nedan följer exempel på kontrollplaner. Observera att detta endas är exempel på hur kontrollplaner är uppbyggda och kan se ut. Du måste själv inkomma med förslag på kontrollplan anpassad efter ditt projekt.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: