Förväntansdokument

Två pusselbitar sätts ihop

Alla barn ska ha det bra i skolan och få möjlighet att utvecklas maximalt efter var och ens förmåga och möjligheter. Det är vår fasta utgångspunkt och mål.

Förväntansdokument för skolorna i Lomma kommun

Det är skolans och hemmets gemensamma ansvar att tillsammans skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Som en del i arbetet att skapa samsyn kring förväntningar har detta förväntansdokument tagits fram för alla skolorna i Lomma kommun.

Dokument innehåller förväntningar som:

 • … vi som arbetsgivare har på våra pedagoger
 • … du som vårdnadshavare/barn kan ha på oss i skolan
 • … vi i skolan har på dig som vårdnadshavare
 • … vi i skolan har på dig som barn/elev

Lärarens uppdrag

Undervisning

Läraren är skyldig att genomföra undervisning enligt rektors arbetsfördelning. Undervisningen planeras utifrån gällande styrdokument och lärarens professionella bedömning. Läraren gör extra anpassningar inom undervisningen. Om en elev befaras att inte nå målen trots extra anpassning ska rektor meddelas och vårdnadshavare underrättas.Eleven och elevens vårdnadshavare ska informeras om elevens utveckling fortlöpande men minst två gånger per läsår, fler om det föreligger särskilda skäl.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal genomförs enligt den arbetsfördelning som finns på respektive skola. Pedagogerna förväntas delta på ett utvecklingssamtal per elev och termin. Samtalet ska handla både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling.

Möten

Enskilda möten eller kontakter förväntas i första hand ske under lärares ordinarie arbetstid.Formerna för information till vårdnadshavare utformas på respektive skola. Skollagen föreskriver, för grundskolan, forum för samråd, där rektor ansvarar för utformningen. Om vårdnadshavare anordnar möten och önskar lärares medverkan bör kallelse komma i minst 14 dagar i förväg. Dylika möten rekommenderas i förekommande fall under tidig kvällstid. Det finns inget formellt krav på läraren att anordna möten utöver utvecklingssamtal, läraren kan vid sådana behov hänvisa till lämplig tid.

E-post och telefon

E-post öppnas varje dag som läraren är i tjänst. Akuta ärenden ska behandlas så fort som möjligt, andra ärenden behandlas skyndsamt. Respons på skickad e-post kan förväntas inom två arbetsdagar. Telefonkontakter sker under arbetstid, kl. 08 - 17, de dagar läraren är i tjänst.

Orosanmälan och kränkningar

Om en lärare eller annan skolpersonal känner oro för ett barn är de skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan till socialförvaltningen. Det räcker med misstanke om att barnet på något sätt inte skulle ha det bra. Lärare dokumenterar och anmäler kränkningar till rektor. Lärare omfattas av Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

Detta kan du som vårdnadshavare/elev förvänta dig av oss i skolan

 • Alla arbetar aktivt för elevernas bästa över hela skolan.
 • All personal åtar sig att eleverna, allt efter mognad, ges möjlighet att ta ansvar för och få inflytande över sitt lärande.
 • Alla lärare åtar sig att ge samtliga elever förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt utifrån läroplansmålen.
 • Alla lärare informerar elever och vårdnadshavare om vilka mål eleverna ska nå.
 • All personal bemöter alla med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • All personal arbetar förebyggande och griper alltid in vid misstanke om mobbning och hjälper eleverna hantera konflikter eller andra problem.
 • Skolpersonal tar kontakt med hemmet när det behövs.
 • All personal strävar efter en trygg, trivsam och hälsosam miljö.
 • All personal eftersträvar en öppen och transparent kommunikation mellan hem och skola.

Förväntningar som skolan har på dig som vårdnadshavare

 • Du som vårdnadshavare har, gentemot ditt barn, ett positivt förhållningssätt till vår verksamhet och visar förtroende för skolan.
 • Du ansvarar för att ditt barn kommer i tid till skolan, är utvilad och har ätit frukost.
 • Du tar del av information om vilka mål ditt barn ska uppnå.
 • Du stöttar och uppmuntrar ditt barns skolarbete och hjälper till att säkerställa att ditt barn har med sig rätt material/utrustning till skolan.
 • Du sjukanmäler ditt barn på morgonen före kl. 08.00.
 • Om du är missnöjd med, eller undrar över något, först talar med den person som är närmast berörd.
 • Du meddelar berörd personal när det sker förändringar i familjen som påverkar ditt barn.
 • Du deltar i förekommande fall i föräldramöten samt vid utvecklingssamtal.
 • Du ansvarar för att ditt barn ska hitta en trafiksäker väg till skolan.
 • Du tar del av information från skolan samt, i förekommande fall, återsänder svarslappar.
 • Du är uppmärksam på kränkningstendenser och informerar personalen i förekommande fall.
 • Du eftersträvar en öppen kommunikation mellan hem och skola.

Förväntningar som skolan har på dig som elev

 • Du uppträder hänsynsfullt och vänligt mot alla.
 • Du är en god kamrat.
 • Du passar tider.
 • Du följer de aktuella trivselreglerna.
 • Du har med dig det du behöver under skoldagen, såsom idrottskläder och skolmaterial.
 • Du pratar med någon vuxen på skolan om du eller någon annan upplevt något tråkigt eller jobbigt, t.ex. konflikter.
 • Du använder ett vårdat och kränkningsfritt språk.
 • Du respekterar vår gemensamma arbetsplats och tänker på att alla har rätt till arbetsro.

Konsekvenser

Om problem uppstår…

 • I första hand strävar vi efter att reda ut och prata om det som har hänt och komma överens.

Om problem kvarstår…

 • diskuteras problemet med berörd personal, elev och vårdnadshavare
 • diskuteras problemet med rektor
 • diskuteras problemet med skolans elevhälsoteam
 • vid kränkningar vidtas åtgärder i enlighet med aktuell plan mot kränkande behandling

Om någon bryter mot våra regler händer följande i steg efter behov

 • elev kallas till samtal med berörd pedagog
 • samtal med vårdnadshavare
 • rektor informeras
 • uppföljningssamtal

Med dessa förväntningar hoppas vi att vi tillsammans kan få en skola där alla trivs och känner arbetsglädje.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mats Bauer
Senast uppdaterad: