Östra dammarna

Östra dammarna i bakgrunden samt stora träd i höstfärger

Som en naturentré till Lomma ligger ett rekreationsområde med tillfälle för pittoreska promenader, förträfflig fågelskådning och fina fiskestunder. Östra dammarna är vattenfyllda gamla lertäkter som uppkommit efter tegelbrukens tid.

Den så kallade Lommaleran, en senglacial marin lera, finns kring Lomma och se dess gula färg syns på många tegelhus i trakten. Lommas första tegelbruk anlades år 1682 och deras uppkomst var starten på framväxten av det moderna Lomma. Svensabruket anlades på 1800-talet och använde området som idag utgör Östra dammarna för lertäkt. Kring förra sekelskiftet började nedgången för tegelbruken och år 1950 lades Svensabruket ner. Täkterna fylldes då med vatten och dammar bildades. Området har idag höga naturvärden. Dammarna fungerar dessutom som vattenmagasin för att minska risken för översvämning vid häftiga regn och höga vattenflöden.

Östra dammen med omgivande marker är sedan år 1982 skyddat som naturreservat på grund av det rika fågellivet. Naturreservatet utvidgades år 2013 till att innehålla den mindre, grunda våtmarken kallad Lilla östra dammen, ängs- och ruderatmarker norr om Östra dammarna samt dagvattenmagasinet (Lumabydammen) som har anlagts norr om Östra dammen. Ruderatmark är mark som är påverkad av människor. Typiska exempel är banvallar, industritomter, hamnar och grusgångar. Växter med kort levnadscykel har specialiserat sig på att överleva i denna ofta karga miljö. Den här typen av ofta kulturhistoriska miljöer bidrar till en hög biologisk variation i stadsmiljöer.

Blandningen av kulturmark, ruderatmark och naturlig mark har gjort att området hyser ett varierat växt- och djurliv. I dammarnas öppna ytor går det att se till exempel fåglar som skäggdopping, gråhakedopping och knölsvan. I vassbältena har bland annat järnsparv, pungmes och näktergal noterats. Längs dammarnas kanter frodas växtligheten med bland annat sälg, hagtorn, olika rosarter och allehanda kulturväxter. Rymlingar från trädgårdar har till exempel hittat sin plats bland schaktmassor i området.

I närheten av dammkanterna finns det en del spännande insekter så som skalbaggar och strandlöpare som trivs i området på grund av de bara lermarkerna. Östra dammen är även ett uppskattat fiskevatten. Efter inköp av fiskekort kan du fånga mört, gädda, abborre, braxen och sutare. Tänk på att det finns restriktioner i dammarna och fiskeförbud i vissa av dammarna i området!

 • gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätta skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • störa, samla in levande eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
 • fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar
 • fiska i Lilla östra dammen samt runt häckningsö i Östra dammen under perioden 1 mars – 30 september. Fiske är förbjudet i den norra fördröjningsdammen året runt. Fiske ska bedrivas på de utmärkta platser och på det sätt som de som äger arrendet stipulerar. Det är förbjudet att fiska utanför de platser som fiskearrendator eller markägare inrättar
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, göra inskrift eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon eller farkost
 • göra upp öppen eld på annat än särskilt iordningställd plats
 • tippa avfall som trädgårdsavfall, kompostmaterial, sten, skräp eller dylikt i området
 • tälta eller på annat sätt övernatta utan giltigt fiskekort
 • anordna tävlingar utan förvaltarens medgivande
 • rida
 • förstöra eller skada kulturhistoriska värdefulla element som husgrunder
Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: