Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utvändig ändring och annan ändring

Det krävs bygglov för att byta en byggnads färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller om byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas inom detaljplanelagt område.

Exempel på åtgärder som kan vara bygglovspliktiga avseende utvändig ändring:

  • Putsning av tegelfasad
  • Insättning eller borttagning av fönster och dörrar
  • Uppföra väggar på en befintlig öppen carport
  • Byte av kulör av byggnads befintliga delar

Är du osäker om just er åtgärd är lovpliktig så kontakta byggenheten innan arbetet påbörjas.

Glöm inte att startbesked måste ges innan arbetena får påbörjas även om bygglov har beviljats.

Anspråkstagande av byggnad eller inredning för väsentligt annat ändamål

Om du funderar på att exempelvis inreda befintligt friliggande garage till en gäststuga krävs det oftast bygglov.

Inredning av ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri

Det krävs oftast bygglov för att inreda en bostad för verksamhetsändamål. En verksamhetsbeskrivning med tillhörande bygghandlingar behöver då inkomma.

I ett befintligt enbostadshus behöver ni lämna en anmälan om ni avser att inreda ytterligare en bostad.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-08-31