Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Klimatanpassning Kustzon

Vågigt hav och molnig himmel med regnbåge vid Lommabukten.

Klimatförändringens konsekvenser gör redan avtryck och vi drabbas oftare av extrema väderhändelser. Om inga åtgärder vidtas så kommer vi att drabbas av allt kraftigare översvämningar med risk för allvarliga konsekvenser. Lomma kommuns läge längs Öresundskusten i kombination med låga marknivåer gör oss dessutom extra utsatta för stigande havsnivåer och erosion.

Lomma kommun måste säkerställa tillräckligt skydd mot framtida översvämningar på både kort och längre sikt. Det ligger inom vårt ansvarsområde att skydda allmänna värden och säkerställa att dessa inte skadas. Till det allmänna räknas bland annat byggnader som inrymmer kommunal verksamhet, anläggningar för vatten, avlopp, energi och IT, samt allmänna platser: parker, gator och torg. Även naturvärden kan behöva skyddas genom att man ger utrymme för natur att förflytta sig i takt med att havet stiger.

Det pågående projektet Klimatanpassning Kustzons syfte är att undersöka när, var och hur vi kan och bör skydda samhällsviktiga funktioner och allmänna värden i extra utsatta lägen.

Vad händer nu?

Det finns i dagsläget mycket kunskap. Många åtgärder har genomförts eller pågår. Men för att vidareutveckla arbetet och fortsätta anpassningen utmed kustzonen behöver mer underlag och även avgränsningar arbetas fram.

Varför gör vi det?

Syftet med projektet är att få en mer detaljerad helhetsbild av klimatförändringens konsekvenser samt en åtgärdsplan som ska säkerställa att kommunen har en långsiktig beredskap för framtida effekter av klimatförändringen och utmaningarna som det medför. I uppdraget ingår att föreslå en tidplan och en utbyggnadsordning samt kostnadsberäkna åtgärderna.

Planen ska ligga till grund för kommunens långsiktiga arbete med klimatanpassning i syfte att förebygga och skydda delar av kommunen mot översvämning fram till 2150.

Åtgärdsplanen ska ge förutsättningar för fortsatt utbyggnad och utveckling av Lomma kommun och Lomma tätort på det sätt som kommunens nya översiktsplan och bostadsförsörjningsplan pekar ut.

Vilka områden fokuserar vi på?

De allmänna värden som hotas av klimatförändringar finns framför allt i södra delarna av kommunen. Därför kommer utredningen i första skedet fokusera på just de delarna, där även översvämningsriskerna är som störst.

Den geografiska avgränsningen för uppdraget är de riskområden som pekats ut i kommunens översiktsplan samt den regionala riskhanteringsplan som Länsstyrelsen har tagit fram för Malmöområdet. Det inkluderar även områden på båda sidor om Höje å, där marken är relativt låg.

Tidplan

Projektet kommer att sträcka sig över tid då klimatanpassning är ett kontinuerligt arbete.

Underlag

Viktigt underlag för arbetet med Klimatanpassning Kustzon är bland annat:

Kontaktuppgifter

Roger Jönsson

Planchef

Sidansvarig: Roger Jönsson

Senast uppdaterad: