Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Hjälp till att lösa bostadsbristen i naturen!

I gamla träd bor ofta fler arter än i unga träd och de levererar också oftast fler nyttor för oss människor. Många hotade arter är beroende av gamla träd och de strukturer som uppstår när trädet blir äldre. Gamla träd är viktiga men blir mer och mer ovanliga, därför har vi samlat tips för att ge dina träd rätt förutsättningar att bli riktigt gamla.

Låt träden bli riktigt gamla

 • Ge utrymme både i mark och luft!
  Både rötter och trädkrona behöver tillräckligt med plats för att träd ska kunna bli gamla. Tänk därför på trädens sol- och vattentillgång om du bygger om eller bygger nytt.
 • Tänk större än din egen trädgård!
  Vilka träd finns i närheten? Ditt träd kanske är viktigt i en så kallad ekologisk korridor. Om din granne har ett gammalt bokträd och du har en yngre bok på din tomt, är det extra viktigt att spara den. Då kan arter som levt på den äldre boken flytta vidare till din bok. Det är extra viktigt för mossor, svampar och lavar som sprider sig via sporer och därför inte kan transporteras så långt.
 • Välj inhemska trädsorter!
  De har bättre förutsättningar för att klara sig länge i vårt klimat. Inhemska trädsorter gynnar dessutom fler arter. Planterar du andra trädsorter minskar utrymmet för inhemska träd, vilket minskar den biologiska mångfalden eftersom andra träd inte har lika många arter kopplade till sig när de lever i vårt klimat.

Spara död ved

Död ved låter kanske som något som är – ja, just dött. Men faktum är att den ofta är full av liv. Högstubbar av träd som har dött, döda stammar som ligger på marken, högar av ris, döda grenar som sitter kvar på levande träd – alla dessa former av död ved ger upphov till ett myllrande ekosystem. Död ved är nämligen lättillgänglig energi för många svampar och hotade insekter.

Många arter behöver död ved för sin överlevnad, men död ved är en bristvara. I skogen, stadsmiljöer och trädgårdar rensas ofta död ved bort – men det kan faktiskt göra nytta att vara lat och inte ta allt trädgårdsavfall till återvinningscentralen.

 • Låt döda träd stå kvar.
  Om du är rädd att grenar trillar ner kan du beskära dem så att endast stammen är kvar. Oftast kan döda träd stå kvar i många år utan att utgöra en fara.
 • Spara en trädstam på marken.
  Kanske kan den dessutom bli en bra sittplats i trädgården, eller en lekplats för barnen?
 • Spara grenar och ris från beskärningar i en hög. Här trivs igelkottar och många andra smådjur.

Vad kan du göra själv?

Bygg en holk! Fågelholk har du troligtvis hört talas om, men visste du att man också kan göra holkar åt andra djur? Fladdermusholkar har ingången i botten av holken, så att det är riktigt mörkt inuti holken och fladdermusungarna kan klamra sig fast på väggarna. En mulmholk är en holk fylld med sågspån och annat som liknar mulm. I vanliga fall finns mulm i gamla ihåliga träd och är viktiga livsmiljöer för många hotade insekter.

I naturskogar skapas håligheter naturligt, genom nedbrytning eller med hjälp av hackspettar. Dessa strukturer hos träd har blivit allt ovanligare. Därför kan en holk göra stor nytta!

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: