Kulturmiljö

Det gamla stationshuset i rött tegel

Det gamla stationshuset i Lomma

Kulturmiljöprogrammet för Lomma kommun består av tre delar:

  • Historisk översikt av kommunens kulturhistoriska utveckling och inventering av bebyggelse i kommunen uppförd år 1960 eller tidigare.
  • Åtgärdsprogram, i vilket värdefulla miljöer och objekt pekas ut och förslag ges på åtgärder för att bevara dem.
  • Informationsblad till fastighetsägare och enskilda husägare som planerar att förändra sina hus.

Del ett av kulturmiljöprogrammet innefattar en översikt av kommunens kulturhistoriska utveckling, och en omfattande inventering av all bebyggelse i kommunen uppförd år 1960 eller tidigare. Även viss bebyggelse uppförd senare än år 1960 finns med i inventeringen. Inventeringsmaterialet finns att tillgå hos kommunen, på såväl kommunledningsförvaltningen som miljö- och byggkontoret.

Delt två av kulturmiljöprogrammet, åtgärdsprogrammet, antogs av Kommunfullmäktige 2005. Här utpekas värdefulla miljöer och objekt i kommunen, och förslag ges på åtgärder för att bevara dem. Åtgärdsprogrammet har varit föremål för ett omfattande samråd med bland annat länsstyrelse, föreningar och enskilda. Programmet kommer bland annat att vara ett av beslutsunderlagen i samband med fysisk planering och ärendehantering. Genom att en samlad bedömning gjorts av kommunens kulturmiljöer kan exempelvis bygglovsärenden bedömas på likvärdiga grunder. För fastighetsägare innebär det också en större tydlighet i beslutsprocessen.

Del tre består av informationsblad, med råd och riktlinjer till fastighetsägare och enskilda husägare som planerar att göra förändringar av sina byggnader.

Nedan finns de olika delarna av programmet i pdf-format.

Informationsblad till fastighetsägare

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: