Vi arbetar långsiktig och övergripande för
att öka trafiksäkerheten och förbättra
för de olika trafikslagen.

Läs våra olika utredningar av bland
annat Lomma hamn, hastighetsplan och
cykelplan.

Planering och utveckling

Lomma kommun arbetar med långsiktig och övergripande planering för att öka trafiksäkerheten och förbättra för de olika trafikslagen.

Strategi för laddplatser

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en strategi för hur Lomma kommun ska jobba med publikladdning av elfordon. Detta görs för att främja att fler laddplatser för publikladdning anläggs i kommunen.

Andelen laddbara fordon har ökat kraftigt de senaste åren och med det ökar behovet av laddning. Att öka förutsättningarna för att kunna köra fossilfritt är del av Lomma kommuns energi och klimatplan.

Hastighetsplan

Hastighetsplanen omfattar Lomma, Bjärred, Habo Ljung, Flädie och Fjelie och en inventering och analys av gatorna i dessa orter har gjorts.

Hastighetsplanen är en hastighetsöversyn enligt handboken "Rätt fart i staden – hastighetsnivåer i en attraktiv stad", som är utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner och dåvarande Vägverket.

Trafikutredning Lomma hamn

En rapport om trafiken i Lomma hamn har tagits fram. Syftet med rapporten är att utvärdera hur trafiken fungerar idag, lämpliga åtgärdsförslag samt att ligga som stöd för framtida utbyggnad av Lomma hamn. Rapporten i sin helhet finns längre ner på denna sida.

Trafiksäkerhetsplan

Kommunfullmäktige beslutade den 11 februari 2016 att anta ”Trafiksäkerhetsplan för Lomma kommun” som riktlinje i verksamhetsplaneringen gällande trafiksäkerhet och ”Cykelplan för Lomma kommun” som riktlinje i verksamhetsplaneringen gällande cykel.

Trafiksäkerhetsplanen är framtagen enligt processen i handboken Trafiksäkra staden: handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram. Syftet med trafiksäkerhetsplanen är att vara ett stöd i den vardagliga kommunala planeringen; dels gällande att förstå den lokala problematiken, dels gällande att prioritera mellan insatsområden och åtgärder. Planen ska även koppla samman Lomma kommuns lokala arbete med de nationella trafiksäkerhetsmålen.

I Trafiksäkra staden antas utmaningen att minska antalet dödade och skadade i trafiken, framförallt när det gäller cyklister och gående. Arbetssättet i Trafiksäkra staden är processinriktat och syftar till att stödja ett effektivt och systematiskt arbete med trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. Under hela processen är det viktigt att trafiksäkerhetsarbetet är väl förankrat i kommunens ledning så att det, vid beslutsfattande, finns hög förståelse för trafiksäkerhet i allmänhet och den lokala trafiksäkerhetssituationen i synnerhet.

Cykelplan

Cykelplanen ska samla samtliga cykelfrågor i ett dokument och fungera som stöd för politiker, tjänstemän, företag och organisationer som arbetar med eller berörs av den kommunala cykelplaneringen. Cykelplanen ska fungera som en handlingsplan som ger stöd i Lomma kommuns årliga verksamhetsplanering för cykel. Åtgärderna som redovisas ska leda till ökad cykling, bland annat genom att skapa ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och attraktivitet.

Cykelplanen tar ett samlat grepp om cykelplaneringen i Lomma kommuns tätorter Lomma, Bjärred, Habo Ljung, Flädie och Fjelie. Vidare analyseras kopplingar mellan orterna samt regionala kopplingar, framförallt till Malmö och Lund. Planen syftar till att stödja ett långsiktigt hållbart transportsystem där cykeltrafiken prioriteras framför biltrafiken.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Åsa Cornander

Senast uppdaterad: