Överklaga beslut

Ett beslut som fattas av ett av de politiska organen i kommunen, eller i organets namn av en så kallad delegat, kan överklagas. Beslut överklagas på olika sätt och till olika instanser.

Förvaltningsbesvär

Av den så kallade speciallagstiftningen inom ett visst verksamhetsområde framgår till vilka instanser ett beslut kan överklagas. Ett sådant beslut, som oftast är ett beslut som berör en enskild person, överklagas med så kallat förvaltningsbesvär inom tre veckor från det att parten fått del av beslutet.

Överklagandet ska sändas till den kommunala nämnd som ursprungligen fatta beslutet, som i första ledet beslutar om ärendet ska tas upp till omprövning. Om nya förhållanden uppstått, som inte var kända vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet, kan nämnden ta upp ärendet till omprövning. Om så inte är fallet skickar myndigheten överklagandet vidare till den instans där beslutet kan överklagas.

I ditt överklagande bör du ange vilket beslut du överklagar, den ändring i beslutet du begär och de omständigheter du stöder ditt överklagande på.

Information om hur det går till att överklaga i det speciella ärendet får du med en så kallad fullföljdshänvisning, som följer med när du får beslutet.

Laglighetsprövning

Varje medlem i en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga dem till förvaltningsrätten.

I klagomålen skall du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter du stöder ditt överklagande på. Överklagandet skall ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Domstolen ska upphäva ett överklagat beslut om det inte har tillkommit i laga ordning, beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet strider mot lag eller annan författning.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Peder Severin
Senast uppdaterad: