Löddeåns mynning (södra)

Gräs, vattendrag och i bakgrunden havet vid Löddeåns mynning

Utloppet för Lödde å utgör kommungräns mellan Lomma och Kävlinge. Naturreservatet är även ett Natura 2000-område och ingår på så sätt i EU:s nätverk för skyddade områden. Strandområdena längs ån har ett rikt djur- och växtliv och i ån finns en fiskefauna med minst 28 olika arter. I betesmarkerna och vassbältena finns det gott om promenadstråk och grillplatser.

Kävlingeån är en av Skånes största åar som avvattnar cirka 121 000 hektar mark längs sin 50 kilometer långa sträckning från Vombsjön. Söder om Löddeköpinge kallas ån för Lödde å som efter att mestadels ha runnit genom jordbrukslandskap mynnar ut i Lommabukten norr om Bjärred.

För 10 000 år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka och smälte höjdes havsnivån i det nybildade Littorinahavet till flera meter högre än dagens nivå. Parallellt med kostigen i området finns en markerad strandvall som utgjorde kustlinjen för Littorinahavet för cirka 6 000 år sedan.

I havet utanför mynningen ligger en 160 meter lång stenmur delvis ovanför vattenytan. Konstruktionen kallas Lödde kar. Det är resterna av en handelshamn som vikingarna använde. Stora skepp stannade till här och förde över lasten till mindre båtar som transporterade upp varorna längs ån.

Naturreservatet bildades främst på grund av det rika och varierande fågellivet i området. Anledningen till den stora mångfalden är att här både finns salt- och sötvattenpåverkade fuktängar varierat med torrängar. Det finns ett fågeltorn i området där du kan studera fåglarna året om. Området bortom tornet får dock ej beträdas under häckningstid (15 april-15 juli) då bland annat rödbena, årta, skedand, vattenrall, skäggmes och skärfläcka häckar i området. På hösten rastar ljungpipare här och på vintern övervintrar fåglar som snösparv och vinterhämpling i området.

 • gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva
 • upp växter
 • avsiktligt störa djurlivet
 • göra upp eld
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden den 1 mars – 30 september
 • rida inom området utöver vad som framför av skötselplan
 • varaktigt upplägga båt eller annan farkost
 • framföra motordrivet fordon
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare etc.
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • under tiden den 15 april – 15 juli årligen beträda vass- och fuktstråken
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: