Skadeståndsanspråk

Om du drabbats av en skada i Lomma kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du göra ett skadeståndsanspråk till kommunen. Ett anspråk måste alltid vara skriftligt och inkomma via antingen post eller e-post.

Skadeståndsanspråk mot kommunen kan exempelvis gälla:

  • träd på kommunägd mark som blåst ned i samband med storm och skadat privat egendom
  • vattenskador på fastighet i samband med kommunal vattenläcka
  • personskador som anses bero på att kommunen varit oaktsam, till exempel vad gäller vägunderhåll.

Vilka uppgifter ska finnas med i skadeståndsanspråket?

När du gör ditt skadeståndsanspråk måste vissa uppgifter finnas med. Dessa är:

  • dina personuppgifter
  • skadans storlek
  • ansvarsgrund
  • beskrivning av din uppfattning om hur kommunens agerande lett till skadan.

Ditt skriftliga skadeståndsanspråk skickar du sedan till info@lomma.se eller Lomma kommun, Hamngatan 3, 234 81 Lomma.

Skadeståndsanspråket kommer därefter skickas vidare till kommunens försäkringsbolag, Kommunassurans, för utredning och bedömning av om kommunen kan anses skadeståndsskyldig eller inte.

Kommunassurans har tagit fram en informationsskrift till den har för avsikt att rikta ett skadeståndskrav mot en kommun. Denna finnas att beställa via kommunens kontaktcenter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ib Nilsson
Senast uppdaterad: 2020-03-17