Pågående planarbeten

Lomma kommun håller på att ta fram flera nya detaljplaner för bland annat nya bostadsområden och för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Här kan du följa arbetet med kommunens nya detaljplaner. Nedan hittar du en lista över de detaljplaner som planeringsenheten för närvarande arbetar med och som ännu inte har vunnit laga kraft.

Planer öppna för synpunkter

Samråd

Inga planer ute på samråd just nu.

Granskning

Inga planer ute på granskning just nu.

Pågående detaljplaner

Bjärred 9:1 (Bjärreds vångar etapp I)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för bostäder, centrum, vårdboende, parkering, teknisk anläggning, gatumark och natur inom planområdet.

Visionen är att området ska utgöra en förebild för hållbar samhällsutveckling och att klimatsmarta hållbarhetslösningar ska vara genomgående. Detta ska ske genom att skapa en plats som kombinerar naturlandskapet med en attraktiv och levande boendemiljö som tar utgångspunkt i Bjärreds gröna identitet och utvecklar och bygger vidare på det unika i området. Bjärreds vångar ska vara en plats med starka kopplingar till omkringliggande områden där det ska skapas möjligheter för möten mellan människor med tillgänglighet till både befintliga och tillkommande platser och attraktioner. Ledord för Bjärreds vångar är attraktiv, hållbar och innovativ.

Föreliggande detaljplan är den första etappen i utbyggnaden av Bjärreds vångar.

I Lomma kommuns översiktsplan är området utpekat som utbyggnadsområde bostäder. I granskningsutlåtande gällande översiktsplanen skrev Länsstyrelsen bland annat att: ”Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning att Bjärreds vångar utgör en förtätning av Bjärred utan att det snarare utgör en utvidgning av orten som samtidigt ”binder samman Bjärred med Borgeby till en gemensam ort”. Länsstyrelsen konstaterar att det riksintresset syftar till är att bland annat bevara just de öppna landskapsavsnitten i kustlandskapet mellan bebyggelseområden. Därför menar Länsstyrelsen att prövningen gentemot riksintresset kvarstår för föreslagen bebyggelse.”

Planen handläggs med utökat förfarande. Planens genomförande förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan. Läs mer om projektet Bjärreds vångar här.

Uppdrag: 2021-05-19 KS §67

Samråd: 2022-11-25 t.o.m. 2022-12-22

Samrådsmöte hölls 8 december 2022 i Bjärehovsskolan.

Lomma 30:29 (Solberga)

Syftet med att ta fram en ny detaljplan är att pröva markens lämplighet för bostäder och kommunal service med en större nyttjandegrad än nuläget. Fastigheten bedöms lämplig att inrymma kommunal service då den har ett strategiskt bra läge. Den ligger både centralt i tätorten och kollektivtrafiknära. Det finns således en god möjlighet att effektivisera verksamheten.

Uppdrag: 2022-10-19 KS § 107

Fjelie 2:10 m. fl. (Flädie stationsområde)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för anläggandet av ett stationsområde i Flädie. I stationsområdet ingår bland annat ytor för pendlarparkering, ersättningsbuss, gång- och cykelbanor, in- och utfart och grönytor för dagvattenhantering. Detaljplanen avviker inte från kommunens gällande översiktsplan, men då planläggningen är av betydande intresse för allmänheten, sker planläggningen med utökat förfarande. Planens genomförande förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Uppdrag: 2022-02-16 KS §16

Samråd avslutades: 2022-10-27

Samrådshandlingar:

Vinstorp 31.2 m.fl. (Pilängsbadet)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för anläggandet av ett badhus och en idrottshall på Pilängsområdet i Lomma tätort. Detaljplaneförslaget avses ersätta gällande detaljplan och är i enlighet med gällande översiktsplan.

Uppdrag: 2022-06-22 KS § 83

Borgerby 15:22 m fl. (Nordöstra Borgeby)

Syftet med exploateringen av Borgeby 15:22 m.fl. är att förtäta Borgeby genom att ge möjlighet till byggnation av nya bostäder i enlighet med Bostads- och markförsörjningsprogrammet 2021 – 2025 för Lomma kommun.

Uppdrag: 2022-06-22 KS §82

Del av Lomma 34:1 m fl. (Gymnasieskola/kommunhus)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet samt möjliggöra flytt av transformatorstation inom planområdet. Detaljplaneförslaget avses ersätta gällande detaljplaner. Detaljplanen avviker inte från kommunens gällande översiktsplan, men då planläggningen är av betydande intresse för allmänheten, sker planläggningen med utökat förfarande. Planens genomförande förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd avslutades: 2022-06-19

Samrådshandlingar:

Läs mer om projekt Kommunhus och gymnasieskola under Byggprojekt

Bjärred 19:8 (Lövstedts väg)

Detaljplanens syfte är att, för en del av parkmark, pröva lämpligheten för bostadsändamål samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark.

Granskning avslutades 2020-02-10

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2017-11-03.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2016-06-15 KS §121

Borgeby 23:7 m.fl. (Borgeby slott)

Detaljplanens syfte är att bekräfta slottets nuvarande användning som besöksmål med högt kulturhistoriskt värde. 

Granskningstiden avslutades 2019-09-25.

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2015-06-25.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2012-08-28 MBN §113

Ljunghuset 1:1 m.fl

Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen genom att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och värna om de befintliga boendemiljöerna vad gäller till exempel volymer, placering, karaktär, utblickar, luftighet och grönska. Vidare skall detaljplanen inte omöjliggöra det reservat för kollektivtrafik som finns med i gällande översiktsplan.

Samråd 2016-06-17.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och Haboljung

Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.

Planhandlingar antagna av Kommunfullmäktige 2015-12-10 §97 men ej lagakraftvunna.

Förnyad utställning avslutades 2014-05-11

Utställningshandlingar:

Utställning avslutades 2012-09-10.

Utställningshandlingar:

Underrättelse

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Del av Vinstorp 40:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder.

Samrådet avslutades 2013-08-16.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2013-05-22 KS §83

Lomma 33:11 m.fl. (Sandstensgatan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en revitalisering av Lommas mest centrala delar med ny bebyggelse för verksamheter och boende samt en försköning av de offentliga miljöerna i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.

Utställning avslutades 2011-02-11. Arbete pågår med ett nytt omtag.

Del av Lomma 25:1 m.fl. (Trädgårdsstaden)

Planen syftar till utbyggnad av en sjätte etapp av Lomma Hamn, omfattande småhusbebyggelse i den norra delen av Lomma Hamn.

Syftet är att planlägga lägre småhusbebyggelse av trädgårds-stadskaraktär, en centralt placerad grönyta samt ett torg med busshållplats och byggrätt för t ex café- eller kioskbyggnad. Planens syfte är även att möjliggöra förskola/skola i planområdets sydöstra del. Planen tillåter att förskole-/skolbyggnader omvandlas till bostadshus ifall behovet av platser skulle komma att minska i framtiden. Detaljplanen innehåller ca 200 nya bostäder.

Utställningen avslutades 2010-11-05.

Utställningshandlingar:


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson
Senast uppdaterad: