Pågående planarbeten

Lomma kommun håller på att ta fram flera nya detaljplaner för bland annat nya bostadsområden och för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Här kan du följa arbetet med kommunens nya detaljplaner. Nedan hittar du en lista över de detaljplaner som planeringsenheten för närvarande arbetar med och som ännu inte har vunnit laga kraft.

Planer öppna för synpunkter

Samråd

Inga planer ute på samråd just nu.

Granskning

Inga planer ute på granskning just nu.

Pågående detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Lomma 34:1 m fl. (Gymnasieskola/kommunhus)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för kommunhus, gymnasieskola och centrumverksamhet samt möjliggöra flytt av transformatorstation inom planområdet. Detaljplaneförslaget avses ersätta gällande detaljplaner. Detaljplanen avviker inte från kommunens gällande översiktsplan, men då planläggningen är av betydande intresse för allmänheten, sker planläggningen med utökat förfarande. Planens genomförande förväntas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Samråd avslutades: 2022-06-19

Samrådshandlingar:

Läs mer om projekt Kommunhus och gymnasieskola under Byggprojekt

Fjelie 2:10 med flera i flädie

Syftet med exploateringen av fastigheterna Fjelie 2:10 med flera är att pröva lämpligheten för anläggandet av ett stationsområde i Flädie. I stationsområdet ingår bland annat ytor för cykel- och pendlarparkering, ersättningsbuss, taxiangöring, grönytor, lokal för hemtjänst med mera.

Uppdrag: 2022-02-16 KS §16

Bjärred 9:1 (Bjärreds vångar etapp I)

Syftet med detaljplanen är att bidra till den fortsatta utvecklingen av Bjärred och är en del av kommunens strategi för utvecklingen av den norra kommundelen. Läs mer om projektet Bjärreds vångar här.

Uppdrag: 2021-05-19 KS §67

Karstorp 13:100 (Strandvägen-Karstorpsvägen)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder (flerfamiljshus) inom planområdet.

Antagande 2022-03-03

Granskning avslutades 2020-11-29

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2019-09-15.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2018-03-21 KS §37

Bjärred 19:8 (Lövstedts väg)

Detaljplanens syfte är att, för en del av parkmark, pröva lämpligheten för bostadsändamål samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark.

Granskning avslutades 2020-02-10

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2017-11-03.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2016-06-15 KS §121

Borgeby 23:7 m.fl. (Borgeby slott)

Detaljplanens syfte är att bekräfta slottets nuvarande användning som besöksmål med högt kulturhistoriskt värde. 

Granskningstiden avslutades 2019-09-25.

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2015-06-25.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2012-08-28 MBN §113

Ljunghuset 1:1 m.fl

Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen genom att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och värna om de befintliga boendemiljöerna vad gäller till exempel volymer, placering, karaktär, utblickar, luftighet och grönska. Vidare skall detaljplanen inte omöjliggöra det reservat för kollektivtrafik som finns med i gällande översiktsplan.

Samråd 2016-06-17.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och Haboljung

Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.

Planhandlingar antagna av Kommunfullmäktige 2015-12-10 §97 men ej lagakraftvunna.

Förnyad utställning avslutades 2014-05-11

Utställningshandlingar:

Utställning avslutades 2012-09-10.

Utställningshandlingar:

Underrättelse

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Del av Vinstorp 40:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder.

Samrådet avslutades 2013-08-16.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2013-05-22 KS §83

Lomma 33:11 m.fl. (Sandstensgatan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en revitalisering av Lommas mest centrala delar med ny bebyggelse för verksamheter och boende samt en försköning av de offentliga miljöerna i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.

Utställning avslutades 2011-02-11. Arbete pågår med ett nytt omtag.

Del av Lomma 25:1 m.fl. (Trädgårdsstaden)

Planen syftar till utbyggnad av en sjätte etapp av Lomma Hamn, omfattande småhusbebyggelse i den norra delen av Lomma Hamn.

Syftet är att planlägga lägre småhusbebyggelse av trädgårds-stadskaraktär, en centralt placerad grönyta samt ett torg med busshållplats och byggrätt för t ex café- eller kioskbyggnad. Planens syfte är även att möjliggöra förskola/skola i planområdets sydöstra del. Planen tillåter att förskole-/skolbyggnader omvandlas till bostadshus ifall behovet av platser skulle komma att minska i framtiden. Detaljplanen innehåller ca 200 nya bostäder.

Utställningen avslutades 2010-11-05.

Utställningshandlingar:


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson
Senast uppdaterad: