Pågående planarbeten

Lomma kommun håller på att ta fram flera nya detaljplaner för bland annat nya bostadsområden och för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Här kan du följa arbetet med kommunens nya detaljplaner. Nedan hittar du en lista över de detaljplaner som planeringsenheten för närvarande arbetar med och som ännu inte har vunnit laga kraft.

Planer för samråd/granskning

Alnarp 1:1 (Mellangård)

Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten att använda den tidigare lantbruksforsknings- och försöksenheten "Mellangård" som för ett område för innovation och forskning inom lantbruk, livsmedel, klimat, ekologi och miljö.

Granskning avslutadas 2021-10-03

Granskningshandlingar:

Lomma 35:51, Lomma 35:52 och del av Lomma 34:1

Syftet är att upphäva den del av tomtindelningsplanen som gäller för fastigheten Lomma 35:51, Lomma 35:52 och en del av Lomma 34:1 för att möjliggöra en fastighetsreglering i enlighet med den senare antagna stadsplanen ”Förslag till ändring av Stadsplanen för del av KV RODRET m.m inom Lomma Köping, Malmöhus län”, laga kraft 1957-10-01.

Samråd avslutas 2021-09-24

Samrådshandlingar:

Bjärred 9:1 (Bjärreds vångar etapp I)

Syftet med detaljplanen är att bidra till den fortsatta utvecklingen av Bjärred och är en del av kommunens strategi för utvecklingen av den norra kommundelen.

Uppdrag: 2021-05-19 KS §67

Alnarp 1:1 (Mellangård)

Detaljplanens syfte är att säkerställa ett område för innovation och forskning inom lantbruk, livsmedel, klimat, ekologi och miljö.

Samråd avslutades 2021-05-20.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2019-10-12 KS §155

Karstorp 13:100 (Strandvägen-Karstorpsvägen)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för uppförande av bostäder (flerfamiljshus) inom planområdet.

Granskning avslutades 2020-11-29

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2019-09-15.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2018-03-21 KS §37

Bjärred 20:2 (Bjärred Centrum)

Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att ändra gällande detaljplan så att förråd kan byggas till de radhus som är tänkta att byggas på platsen. Skillanden mot nu gällande detaljplan är att samrådsförslaget har utformats så att korsprickad mark (mark där endast komplementbyggnader får placeras) har lagts till. Punktprickad mark har även justerats ut något (upp till en meter) i södra delen av planområdet.

Granskning avslutades 2020-06-30

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2020-04-03

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2020-01-29 KS §4

Bjärred 19:8 (Lövstedts väg)

Detaljplanens syfte är att, för en del av parkmark, pröva lämpligheten för bostadsändamål samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark.

Granskning avslutades 2020-02-10

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2017-11-03.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2016-06-15 KS §121

Borgeby 15:108 (Majas förskola)

Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva lämpligheten för skola och teknisk anläggning, planen syftar även till att bevara befintligt naturområde samt omvandla del av Fyrhusvägen till lokalgata och möjliggöra för en säker trafikmiljö.

Samråd avslutades 2019-07-01

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2018-05-16 KS §67

Borgeby 23:7 m.fl. (Borgeby slott)

Detaljplanens syfte är att bekräfta slottets nuvarande användning som besöksmål med högt kulturhistoriskt värde. 

Granskningstiden avslutades 2019-09-25.

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2015-06-25.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2012-08-28 MBN §113

Ljunghuset 1:1 m.fl

Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen genom att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och värna om de befintliga boendemiljöerna vad gäller till exempel volymer, placering, karaktär, utblickar, luftighet och grönska. Vidare skall detaljplanen inte omöjliggöra det reservat för kollektivtrafik som finns med i gällande översiktsplan.

Samråd avslutades 2016-06-17.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och Haboljung

Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.

Planhandlingar antagna av Kommunfullmäktige 2015-12-10 §97 men ej lagakraftvunna.

Förnyad utställning avslutades 2014-05-11

Utställningshandlingar:

Utställning avslutades 2012-09-10.

Utställningshandlingar:

Underrättelse

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Del av Vinstorp 40:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder.

Samrådet avslutades 2013-08-16.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2013-05-22 KS §83

Lomma 33:11 m.fl. (Sandstensgatan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en revitalisering av Lommas mest centrala delar med ny bebyggelse för verksamheter och boende samt en försköning av de offentliga miljöerna i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.

Utställning avslutades 2011-02-11. Arbete pågår med ett nytt omtag.

Del av Lomma 25:1 m.fl. (Trädgårdsstaden)

Planen syftar till utbyggnad av en sjätte etapp av Lomma Hamn, omfattande småhusbebyggelse i den norra delen av Lomma Hamn.

Syftet är att planlägga lägre småhusbebyggelse av trädgårds-stadskaraktär, en centralt placerad grönyta samt ett torg med busshållplats och byggrätt för t ex café- eller kioskbyggnad. Planens syfte är även att möjliggöra förskola/skola i planområdets sydöstra del. Planen tillåter att förskole-/skolbyggnader omvandlas till bostadshus ifall behovet av platser skulle komma att minska i framtiden. Detaljplanen innehåller ca 200 nya bostäder.

Utställningen avslutades 2010-11-05.

Utställningshandlingar:

Pilängsbadet

Uppdrag: 2009-11-25 KS §275

Lomma 21:34 (Lilla Lomma)

Uppdrag: 2016-03-30 KS §62

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: