Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående planarbeten

Lomma kommun håller på att ta fram flera nya detaljplaner för bl a nya bostadsområden och för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Här kan du följa arbetet med kommunens nya detaljplaner. Nedan hittar du en lista över de detaljplaner som planeringsenheten för närvarande arbetar med och som ännu inte har vunnit laga kraft.

Planer för samråd/granskning


Bjärred 12:1 m.fl. (Bjärred Centrum)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att med nybyggnad och gatuomläggning utveckla ett attraktivare centrum, knyta ihop Bjärred över en relativt hårt trafikerad genomfartsväg och skapa en väldefinierad mötesplats.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2019-01-31 §2. Vid antagandet yrkades att smärre justeringar skulle genomföras, vilka framgår av protokollet. Nedan återfinns handlingar med justeringarna genomförda.

Granskning avslutades 2018-07-30.

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2017-12-10.

Samrådshandlingar:

Utredningar:

Uppdrag: 2012-11-27 MBN §158 / 2017-06-14 KS §92

Bjärred 37:1 (BOJK)

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för restaurangverksamhet och båtklubb inom planområdet samt att säkra den fria passagen utmed kusten. Ny bebyggelse ska ansluta till befintlig bebyggelse på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, kulturvärdena och naturvärdena i området. Tillgången till strandområdet ska säkras för allmänheten samtidigt som Bjärreds Optimist Jolle Klubb (BOJK) och dess idrottsverksamhet för ungdomar ska kunna fortgå och utvecklas. Planförslaget avviker från översiktsplanen. Strandskyddet upphävs inom kvartersmark i planförslaget.

Samråd avslutades 2018-06-15.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2015-10-28 KS §172

Lomma 33:21 och 33:25 m.fl. (Vegagatan-Strandvägen)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala delar i form av ny bebyggelse för verksamheter och bostäder i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum. Detaljplaneområdet uppskattas fullt utbyggt kunna inrymma ca 15-20 bostäder. Markanvändning Bostäder och Centrumverksamhet, där bottenvåningarna ska ges en höjd för att kunna inrymma kommersiella lokaler, ovanpå dessa bostäder. Mindre justeringar av allmän platsmark, gatumark och gångytor görs.

Förnyad granskning avslutades 2017-12-22.

Granskningshandlingar:

Granskning avslutades 2016-10-03.

Granskningshandlingar:

Samråd avslutades 2015-06-25.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2014-09-17 KS §129


Bjärred 19:8 (Lövstedts väg)

Detaljplanens syfte är att, för en del av parkmark, pröva lämpligheten för bostadsändamål samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark.

Samråd avslutades 2017-11-03.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2016-06-15 KS §121

Ljunghuset 1:1 m.fl

Detaljplanens syfte är att fullfölja intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen genom att bland annat begränsa avstyckning och nybyggnation och värna om de befintliga boendemiljöerna vad gäller till exempel volymer, placering, karaktär, utblickar, luftighet och grönska. Vidare skall detaljplanen inte omöjliggöra det reservat för kollektivtrafik som finns med i gällande översiktsplan.

Samråd avslutades 2016-06-17.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Borgeby 23:7 m.fl. (Borgeby slott)

Detaljplanens syfte är att skydda och bevara historiska kulturvärden i slottsmiljö samt säkerställa kvalitet i framtida gestaltning av byggnader och slottsmiljö, förhindra användning som strider mot intentionen för slottet som besöksmål och användning som kan försvåra allmänhetens tillgång till platsen.

Samråd avslutades 2015-06-25.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2012-08-28 MBN §113

Önnerup 1:2 m fl, område mellan Bjärred och Haboljung

Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.

Förnyad utställning avslutades 2014-05-11

Utställningshandlingar:

Utställning avslutades 2012-09-10.

Utställningshandlingar:

Underrättelse

Uppdrag: 2007-01-30 MBN §19

Del av Vinstorp 40:1 m.fl.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder.

Samrådet avslutades 2013-08-16.

Samrådshandlingar:

Uppdrag: 2013-05-22 KS §83

Lomma 33:11 m.fl. (Sandstensgatan)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en revitalisering av Lommas mest centrala delar med ny bebyggelse för verksamheter och boende samt en försköning av de offentliga miljöerna i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.

Utställning avslutades 2011-02-11. Arbete pågår med ett nytt omtag.

Del av Lomma 25:1 m.fl. (Trädgårdsstaden)

Planen syftar till utbyggnad av en sjätte etapp av Lomma Hamn, omfattande småhusbebyggelse i den norra delen av Lomma Hamn.

Syftet är att planlägga lägre småhusbebyggelse av trädgårds-stadskaraktär, en centralt placerad grönyta samt ett torg med busshållplats och byggrätt för t ex café- eller kioskbyggnad. Planens syfte är även att möjliggöra förskola/skola i planområ-dets sydöstra del. Planen tillåter att förskole-/skolbyggnader omvandlas till bostadshus ifall behovet av platser skulle komma att minska i framtiden. Detaljplanen innehåller ca 200 nya bostäder.

Utställningen avslutades 2010-11-05.

Utställningshandlingar:

Uppdrag: 2006 MBN §132

Pilängsbadet

Uppdrag: 2009-11-25 KS §275

Bjärred 37:1 (BOJK)

Uppdrag: 2015-10-28 KS §172

Lomma 21:34 (Lilla Lomma)

Uppdrag: 2016-03-30 KS §62

Borgeby 15:108 (Majas förskola)

Uppdrag: 2018-05-16 KS §67

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg
Senast uppdaterad: 2019-02-15