Med start hösten 2020
ska Lomma kommun göra
vägen säkrare för gång-
och cykeltrafikanter mellan
Habo Ljung och Bjärred.

Cykelbanan ska bli tre meter
bred längs med Södra
Västkustvägen, mellan Carl
Olssons väg
och 200 meter söder om
Tolvevägen.

Gång- och cykelbana mellan Bjärred och Habo Ljung

Ny gång- och cykelbana längs Södra västkustvägen.

Ny gång- och cykelbana längs Södra västkustvägen.

Lomma kommun har utfört åtgärder för att öka trafiksäkerheten längs Södra västkustvägen, på sträckan är mellan Carl Olssons väg till söder om Tolvevägen. Åtgärderna förväntas bland annat ha en positiv inverkan för barn och ungas möjlighet till cyklande.

Lomma kommuns projekt med att förbättra gång- och cykelvägen längs Södra västkustvägen blev klart sommaren 2021. Den befintliga banan har breddats till tre-fyra meter mellan Carl Olssons väg och 200 meter söder om Tolvevägen, totalt cirka 650 meter. Det medförde att körbanan blev smalare samtidigt som vi har skapat en hastighetssäkrad passage över Tolvevägen. Dessa åtgärder förväntas ge en hastighetssänkande effekt.

Södra västkustvägen utgör också en del av ett viktigt regionalt pendlingsstråk för cykeltrafik mellan Lomma och Bjärred, och är utpekat som ett stråk med stor potential i det regionala huvudnätet för cykelpendling.

Den färgade sträckan mellan Carl Olssons väg och strax söder om Tolvevägen visar projektets omfattning.

Den färgade sträckan i höjd med Carl Olssons väg till strax söder om Tolvevägen visar projektets omfattning där gång- och cykelbanan har blivit bredare och körbanan gjorts smalare.

Tidplan:

  • Sommar 2020 - Projektering
  • Höst 2020 - Upphandling
  • Januari 2021 - Byggstart
  • Sommar 2021 - Färdigställt
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: