Om du vill bygga ett hus
kan det behövas lov från kommunen.

Det kostar pengar att få ett bygglov.
Här nere kan du läsa vad olika lov kan kosta.

Avgifter för bygglov och anmälningsärenden

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av lov- och anmälningspliktiga åtgärder i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige. Storleken på avgiften beror bland annat på vad för typ av åtgärd som avses och omfattningen av den. Kostnaden kan även bero på hur din fastighet ser ut, detaljplanebestämmelser och om grannar måste höras. Om inget lov kan ges för den önskade åtgärden kan också avgift per timme nedlagd handläggning tas ut.

Det går inte att på förhand uppge exakt belopp för vad ett bygglov eller en bygganmälan kommer att kosta. Avgiften kan påverkas av olika faktorer såsom administrationskostnader, avvikelser från detaljplan, tekniskt samråd, avgifter för grannehörande med mera. Notera att avgiften baseras på prisbasbelopp som årligen ändras. Beloppet räknas ut via en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Ifall den önskade åtgärden inte är förenlig med gällande detaljplan eller plan- och bygglagen och därmed inte bygglov kan ges kan en avgift för nedlagd handläggning tas ut. Priset för avslag är timbaserad i enlighet med taxan.

Exempel på avgifter
Notera att tillägg kan tillkomma beroende på omfattningen av lovet som söks.

Byggnation

Avgift

Nybyggnad av enbostadshus (planeligt)

33 201 kr

Nybyggnad av enbostadshus (utanför planlagt område)

39 711 kr

Nybyggnad av fritidshus (planenligt)

30 597 kr

Nybyggnad av fritidshus (utanför planlagt område)

35 805 kr

Tillbyggnad (ex. uterum, carport m.m.)

12 369 kr

Fasadändring

7 812 kr

Marklov (ex. trädfällning)

8 463 kr

Plank och mur (planenligt)

7 161 kr

Plank och mur (utanför planlagt område)

9 765 kr

Installation av braskamin

3 255 kr

Rivningslov för byggnad eller del av byggnad (med tekniskt samråd)

13 671 kr


Vill du veta mer om avgifter och taxor kan du läsa mer här.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: