Om du vill bygga ett hus
kan det behövas lov från kommunen.

Det kostar pengar att få ett bygglov.
Här nere kan du läsa vad olika lov kan kosta.

Avgifter för bygglov och anmälningsärenden

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av lov- och anmälningspliktiga åtgärder i enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige. Storleken på avgiften beror bland annat på vad för typ av åtgärd som avses och omfattningen av den. Kostnaden kan även bero på hur din fastighet ser ut, detaljplanebestämmelser och om grannar måste höras. Om inget lov kan ges för den önskade åtgärden kan också avgift per timme nedlagd handläggning tas ut.

Det går inte att på förhand uppge exakt belopp för vad ett bygglov eller en bygganmälan kommer att kosta. Avgiften kan påverkas av olika faktorer såsom administrationskostnader, avvikelser från detaljplan, tekniskt samråd, avgifter för grannehörande med mera. Notera att avgiften baseras på prisbasbelopp som årligen ändras. Beloppet räknas ut via en av kommunfullmäktige fastställd taxa.

Ifall den önskade åtgärden inte är förenlig med gällande detaljplan eller plan- och bygglagen och därmed inte bygglov kan ges kan en avgift för nedlagd handläggning tas ut. Priset för avslag är timbaserad i enlighet med taxan.

Exempel på ungefärliga avgifter
Notera att detta är cirkapriser och att tillägg kan tillkomma beroende på omfattningen av lovet som söks. Priserna är baserade på 2022 års prisbasbelopp.

Byggnation

Avgift

Nybyggnad av enbostadshus (125 m²)

21 500 kr

Nybyggnad av enbostadshus (180 m²)

28 500 kr

Nybyggnad av enbostadshus (250 m²)

35 500 kr

Tillbyggnad (ex. uterum, carport m.m.) (20 m²)

9 000 kr

Nybyggnad av fristående garage/carport (40 m²)

4 400 kr

Fasadändring (ex. nya fönster)

3 200 kr

Fasadändring (ex. lägga om taket eller putsa fasaden)

6 000 kr

Marklov (trädfällning)

2 050 kr

Plank vid en- och tvåbostadshus

6 600 kr

Installation av braskamin

2 050  kr

Rivningslov för byggnad inom detaljplan (under 250 m²)

7 125 kr

Rivningslov för byggnad inom detaljplan (250-999 m²)

13 900 kr


  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: