Vattnet vid Hamnhusen
eller det som kallas för T-bryggan
har dåligt vatten
med olika bakterier i år.

Du bör inte bada där
även om det inte är förbjudet.

Kommun tar prover på vattnet
och gör undersökningar
för att få veta varför
det kommer bakterier hit.

Hamnhusens badvattenkvalitet

Att Hamnhusen återigen i år, 2024, klassas som en badplats med dålig badvattenkvalitet innebär att vi måste avråda från bad under hela sommaren. Det råder dock inte badförbud. Bakteriehalten kan variera stort under sommaren och det finns risk att badvattnet kan innehålla förhöjda bakteriehalter. Vi tar badvattenprover varannan vecka under badsäsongen.

T-bryggan har en historia av dåliga provresultat och har haft klassificeringen dålig även tidigare. Vissa åtgärder har gjorts och utredningar har pågått under längre tid utan att man kunnat hitta källan. Badvattenprover tas varannan vecka, från den 27 maj till 2 september och du hittar resultatet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vill du veta mer om badvattenkvalitet, se Badvattnets kvalitet - Lomma kommun.

Hitta på sidan genom att klicka på knapparna Åtgärder Rekommendation Orsaker Frågor & Svar

Rekommendationer

Vi avråder från bad vid Hamnhusen (T-bryggan) hela sommaren. Det råder dock inte badförbud vilket innebär att det är upp till var och en att avgöra om de vill bada. Planerar man att bada rekommenderar vi att aktuell badvattenkvalitet kontrolleras innan badtillfället. De senaste provresultaten finns alltid tillgängliga på den digitala anslagstavlas intill T-bryggan och digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Provresultaten får vi ofta 1–2 dagar efter provtagning. Bakteriehalten kan variera stort under sommaren och badvattnet kan ibland innehålla förhöjda halter bakterier. Exempelvis visar ofta provresultaten förhöjda halter efter regn, vilket innebär att vi speciellt avråder från bad efter skyfall.

Vad är orsaken till dålig badvattenkvalitet?

Exakt varför vattnet blir otjänligt och när vet man inte. Problem med otjänligt badvatten har genom åren återkommit sporadiskt och inga tendenser till vare sig förbättringar eller försämringar kan ses över tid (1991-2022). Genom åren har diverse utredningar skett och det finns ett antal identifierade källor som troligtvis kan vara en del i problemet med otjänligt vatten. Potentiella källor är förorenat dagvatten, läckage från VA-ledningar, okända/felkopplade avloppskopplingar, fåglar/djur, lantbruk, bohag, enskilda avlopp samt avlopp från fartyg och fritidsbåtar. Någon enskild källa som förorenar badplatsen Hamnhusen (T-bryggan) har således inte hittats, utan det rör sig troligtvis om en kombination av flera olika källor och yttre faktorer. Källorna kan härstamma både innanför och utanför kommungränsen. Faktorer som är avgörande för bakteriehalten är också strömmar och andra vatten- och väderförhållanden.

Från de utredningar som gjorts gällande badvattenkvaliteten, indikerar samtliga på att Höje å är en potentiell föroreningskälla. Utloppet från ån ligger precis norr om badplatsen. Beroende på vatten- och väderförhållanden finns risk att eventuellt otjänligt ospätt vatten kan förorena badplatsen. Höje å avrinningsområde har en area på cirka 316 km2 (SMHI, 2016) och ligger mellan avrinningsområdena Sege å i söder och Kävlinge å i norr. Avrinningsområdet innefattar tätorterna Genarp, Dalby, Kyrkheddinge, Staffanstorp (delvis), Lund, Hjärup (delvis) och Lomma (delvis), och utgörs till stor del av jordbruksmark (63 %), följt av skogsmark (18 %) och urbana områden (18 %). Det finns således många potentiella föroreningskällor. Av utredningen ” Bakterier vid badplats Hamnhusen i Lomma” framgår att en eventuell förorening från Lunds kommun skulle kunna nå badplatsen inom ett dygn.

Figuren visar vilka förhållanden som ofta ger tjänligt respektive otjänligt badvatten

Åtgärder

Eftersom Hamnhusen tidigare har fått dålig klassificering har vissa åtgärder vidtagits. Samtliga registrerade enskilda avlopp i kommunen som riskerar att påverka Höje å har identifierats och åtgärdats. Sedan 2016 har vi gjort en utökad provtagning på fyra provpunkter i Höje å. Sammantagen statistik visar att det vid nederbörd på provtagningsdatum eller upp till tre dagar innan ofta är förhöjda bakteriehalter. Statistiken visar att Höje å är en trolig orsak till de förhöjda halterna vid T-bryggan men vi har inte kunnat hitta källan som är uppströms i Höje å.

 • Vi fortsätter att ta prover varannan vecka vid våra badplatser för att få en bild över hur kvaliteten ser ut i dagsläget
 • Vi är observanta på onormala situationer och avråder från bad om det finns indikationer på försämring av kvaliteten, exempelvis bräddningar
 • Vi har ett samarbete med Lunds kommun, Höje å vattenråd och reningsverk gällande kvaliteten i Höje å
 • Vi kommer att utöka provtagningen längre uppströms Höje å samt söder om badplatsen under sommaren 2024
 • Vi har en pågående utredning där vi använder oss av olika metoder för att kunna undersöka bakteriernas ursprung och därmed kunna identifiera och utesluta troliga källor som kan förorena badplatsen

Frågor och svar

Badvattenproverna analyseras utifrån de mikrobiologiska parametrarna Escherichia coli (E-coli) och Intestinala enterokocker. Båda parametrar är så kallade indikatorbakterier som finns i tarmarna hos varmblodiga djur, inklusive fåglar och däggdjur. Förhöjda halter av dessa parametrar innebär att risken är förhöjd att det finns andra smittsamma mikroorganismer i vattnet.

Varje vattenprov får en bedömning efter att bakteriehalterna i vattnet analyserats.

 • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
 • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
 • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Om du svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet. Ju högre bakteriehalt i badvattnet desto större risk är det att bli smittad.

Tabellen nedan visar badvattenklassificeringar för Lomma kommuns badplatser. En badplats kan behöva strykas från badvattenregistret om den erhållit klassificeringen ”dålig” fem år i rad.

Regnvatten rinner via stuprör och brunnar till dagvattenledningar och vidare till dagvattendammar, bäckar, åar och hav. På vägen renas det naturligt av växter och djur. Vid kraftigt regn spolas smuts från hustak och gator med ner i dagvattenledningar och vidare ut i vattendragen, utan att det hinner renas naturligt. Precis efter ett regn kan vattnet därför vara smutsigt, speciellt om det varit torrt länge.

Kraftiga regn kan också innebära att så kallade bräddningar måste ske. En bräddning är en säkerhetsfunktion som finns i alla ledningsnät. Bräddning innebär ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten till följd av kraftigt regn eller tekniskt fel på reningsverk eller ledningsnätet som leder till tillfällig överbelastning. I Höje å har förutom kommunen även Lunds ledningsnät, Källby reningsverk och Staffanstorps reningsverk utlopp. Vid bräddningar finns risk att bakterier når badplatserna. I kombination med dålig vattenomsättning kan bakterierna stanna kvar även en tid efter bräddningen. Om miljö- och byggnadsnämnden får kännedom om en bräddning som kan påverka kommunens badplatser kommer detta meddelas och avrådan från bad upplysas.

 • Å- och badvattenprovtagning 2001-2005
 • Orsaker till förhöjda bakteriehalter vid T-bryggan i Lomma kommun, Lovisa Bohman & Anna Olsson, Lunds universitet, 2016
 • Bakterier vid badplats Hamnhusen i Lomma, Sammanställning av undersökningar, Ekologigruppen, 2022

En utredning har påbörjats med syftet att identifiera och utesluta källor till dålig badvattenkvalitet vid Hamnhusen i Lomma kommun. Utredningen förväntas ge en bättre bild över föroreningssituationen vid Hamnhusen och bakteriernas ursprung. Genom resultatet av utredningen kan förhoppningsvis specificerade utredningar göras i framtiden för att få mer kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra badvattnet vid badplatsen.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Johan Persson

Senast uppdaterad: