En mycket allvarlig händelse
kallas ofta för kris.
Händelsen kan vara farlig
för många människor.

En kris kan till exempel vara
att ett tåg har vält,
eller om giftig gas läcker ut från en tankbil,
eller att vattnet vi dricker blir förgiftat.

Vid en kris fungerar inte samhället
som det ska.
Då startar kommunen
och andra myndigheter
sin krisorganisation.

Om det händer något väldigt allvarligt
i Lomma kommun
kan du läsa om händelsen
här på vår webbplats.

Kommunen öppnar också
ett speciellt telefonnummer.
Du kan ringa det telefonnumret
om du undrar något.

I radio, teve och tidningar berättar de
om vad som hänt.

Kommunens krisorganisation

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen. Under kommunstyrelsen leds kommunens säkerhetsarbete av säkerhetschefen.

Kommuner har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå, vilket innebär att kommunen ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter en kris. Det ligger på kommunens ansvar att också samordna information till allmänheten under sådana händelser.

Vad är en kris?

En kris definieras inom organisationen Lomma kommun som en oväntad händelse som hotar Lomma kommuns grundläggande värden, dess verksamheter och dessas funktioner och som utsätter en eller flera verksamheter för sådana påfrestningar att dessa inte kan bedrivas med normala resurser och normal organisation.

Kommunens krisledningsplan

I kommunen finns en krisledningsplan för att säkerställa att Lomma kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris och att man på bästa sätt ska kunna bibehålla funktionaliteten i kommunens samhällsviktiga verksamhet.

Krisledningsplanen är en strategi för Lomma kommuns övergripande krishantering och är styrande för hur Lomma kommun på central nivå organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Krisledningsplanen förtydligar de ansvarsförhållanden som gäller vid en kris inom kommunen och beskriver hur förvaltningar/verksamheter kan få centralt stöd i händelse av kris eller hot om kris om de inte har förmåga att hantera händelsen inom ramen för den egna organisationen.

Övergripande mål för krishantering

Lomma kommuns övergripande mål med krishantering är att:

  • minska konsekvenser av inträffad händelse för dem som vistas i kommunen.
  • säkerställa driften av samhällsviktig verksamhet och att förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom inom det geografiska området.
  • upprätthålla förtroendet för den kommunala verksamheten.
  • vid behov kunna samordna resurser inom kommunen och med andra aktörer.
  • snabb, tillförlitlig och tydlig information ska kunna ges till alla medborgare, de som vistas i eller är verksamma inom kommunen samt andra externt berörda aktörer.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer:

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: