En mycket allvarlig händelse
kallas ofta för kris.
Händelsen kan vara farlig
för många människor.

En kris kan till exempel vara
att ett tåg har vält,
eller om giftig gas läcker ut från en tankbil,
eller att vattnet vi dricker blir förgiftat.

Vid en kris fungerar inte samhället
som det ska.
Då startar kommunen
och andra myndigheter
sin krisorganisation.

Om det händer något väldigt allvarligt
i Lomma kommun
kan du läsa om händelsen
här på vår webbplats.

Kommunen öppnar också
ett speciellt telefonnummer.
Du kan ringa det telefonnumret
om du undrar något.

I radio, teve och tidningar berättar de
om vad som hänt.

Kommunens krisorganisation

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerhetsarbetet i kommunen. Under kommunstyrelsen leds kommunens säkerhetsarbete av säkerhetschefen.

Kommuner har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå. Det innebär att kommunen ska verka för att samverkan och samordning sker med olika aktörer inom kommunen före, under och efter en kris. Kommunen har också ansvar för att samordna information till allmänheten under en kris.

Vad är en kris?

Enligt Lomma kommun är en kris en oväntad händelse som hotar kommunens grundläggande värden och funktioner, och som utsätter en eller flera verksamheter för sådana påfrestningar att dessa inte kan bedrivas med normala resurser och normal organisation.

Kommunens krisledningsplan

Lomma kommun har en krisledningsplan för att säkerställa god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris. Krisledningsplanen beskriver också hur man på bästa sätt ska kunna bibehålla funktionaliteten i kommunens verksamhet.

Krisledningsplanen är en strategi för Lomma kommuns övergripande krishantering och styr hur kommunen centralt organiserar, leder, samordnar, samarbetar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Den klargör ansvarsförhållanden och beskriver hur olika förvaltningar kan få stöd om de inte kan hantera händelsen själva.

Övergripande mål för krishantering

Lomma kommun har följande mål för krishantering:

  • Minska konsekvenserna av en händelse för dem som vistas i kommunen.
  • Säkerställa driften av samhällsviktig verksamhet och förhindra eller begränsa skador på människor, miljö och egendom.
  • Upprätthålla förtroendet för kommunens verksamhet.
  • Vid behov samordna resurser inom kommunen och med andra aktörer.
  • Ge snabb, tillförlitlig och tydlig information till alla medborgare, de som vistas eller arbetar i kommunen samt andra berörda.

Krishanteringssystemets principer

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna på lokal nivå.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: