Avgifter och regler

Plats i fritidshem

Barn i förskoleklass eller skolår 1-3 erbjuds plats i fritidshem i den skola eleven går om omsorgsbehov finns.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet är en avgiftsfri fritidsverksamhet för barn i skolår 4-6 och kräver ingen föranmälan.

Taxa

I Lomma kommun används maxtaxa. Avgiftens storlek för barnomsorgen beror på den sammanlagda bruttoinkomsten i hushållet där barnet är folkbokfört och antalet barn som familjen har i omsorg. Den högsta avgiften för ett barn är 1 478 kronor per månad. Det betalar den familj som har ett barn i förskoleverksamhet och en sammanlagd bruttoinkomst på 49 280 kronor per månad eller mer.

Avgifter 2020 för barn på fritidshem

  • Barn 1: 2 procent av inkomsten, dock högst 986 kronor/månad
  • Barn 2: 1 procent av inkomsten, dock högst 493kronor/månad
  • Barn 3: 1 procent av inkomsten, dock högst 493 kronor/månad
  • Barn 4: ingen avgift

Som barn 1 räknas familjens yngsta barn i omsorg, barn 2 är familjens näst yngsta barn o.s.v.

Avgift 2020 för lovverksamhet för elever som inte är på fritidshem

  • 75 kronor per dag

För skolbarn som endast har behov av omsorg under lovdagar erbjuds lovomsorg. Verksamheten drivs tillsammans med fritidshemmet. Anmälan är bindande och ska göras minst en månad i förväg.

Föräldralediga

Du har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt samma schema och taxa, upp till en månad efter det nya barnets födelse. Därefter gäller: Om du är föräldraledig har ditt barn inte rätt till plats på fritidsklubb.Om du är föräldraledig har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Arbetssökande

Du har fortsatt rätt till barnomsorg, enligt samma schema och taxa, upp till en månad efter att du blir arbetssökande.Om du är arbetssökande har ditt barn inte rätt till plats på fritidshem.

Vistelsetid

Du väljer grund för placering utifrån den vistelsetid ditt barn har behov av. Med vistelsetid avses vårdnadshavares arbetstid/studietid inklusive restid till och från arbetet/studieplatsen. Vid studier ska registreringsintyg lämnas. Arbetsgivarintyg ska lämnas in vid begäran.

Vid deltidsarbete/deltidsstudier/skiftarbete har barn rätt till omsorg klockan 09.00-12.00 på vårdnadshavares lediga dag från och med höstterminen det år de fyller tre år och omfattas av allmän förskola. Allmän förskola följer skolans läsår och kan inte nyttjas vid lovdagar och sommarlov.

Vid förändring av vistelsetid ska nytt schema lämnas in minst en månad i förväg. Vid förändring av grund för placering ska även den ändras minst en månad i förväg. Om det finns behov av tillfällig extra vistelsetid, utöver den tid som gäller enligt schemat, finns det möjlighet att tillfälligt utöka vistelsetiden under förutsättning att verksamheten medger detta. Överenskommelse ska då göras med förskolechef/rektor.

Sammanslagning av förskolor och fritidshem görs under loven, de veckor flest barn är lediga.

Uppehåll av plats

Om ett barn inte nyttjar sin placering i fritidshem under mer än 60 dagar utan överenskommelse med rektor så avslutas platsen, sommarlovet undantaget.

Fortbildningsdagar

För att ge personalen inom fritidshem möjlighet till fortbildning och utvärdering hålls verksamheten stängd fyra dagar per kalenderår. Omsorg dessa dagar erbjuds vid behov med vikarier på någon fritidshem i kommunen. För dessa dagar medges ingen avgiftsreducering.

Inkomst

Den sammanlagda beskattningsbara inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört ligger till grund för avgiftsberäkningen. Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster räknas liksom inkomst av näringsverksamhet som avgiftsgrundande inkomst. Föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag, pension m.m. är avgiftsgrundande. Likaså inkomst från utlandet. Underhållsstöd och studiemedel räknas däremot inte som avgiftsgrundande inkomst.

Studerande

Är du studerande ska du styrka dina studier genom att vid varje terminsstart (augusti och januari) skicka in registreringsintyg till Lomma kommun. Studierna måste vara studiemedelsberättigade.

Egen företagare

För näringsverksamhet är det överskottet i inkomstslaget näringsverksamhet som anges som bruttoinkomst.

Inkomständring

Om din inkomst ändras är du skyldig att omgående meddela Lomma kommun detta. Inkomstuppgift ska lämnas minst en gång per år. Om din inkomstuppgift är äldre än ett år innebär det att du debiteras högsta avgift enligt maxtaxa. Inkomstuppgiften kan komma att kontrolleras.

Ändrade familjeförhållanden

Om dina familjeförhållanden ändras (till exempel att samboskap och äktenskap inleds eller avslutas) är det viktigt att meddela Lomma kommun eftersom det kan påverka din avgift.

Debitering

Barnomsorgsavgiften bestäms av den sammanlagda bruttoinkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Den vårdnadshavare som barnet är folkbokfört hos debiteras. Om endast en vårdnadshavare har behov av omsorg för barnet, debiteras denna vårdnadshavare oavsett folkbokföring. Syskonrabatt utgår för vårdnadshavare som debiteras för mer än ett barn i omsorg.

Avgift ska betalas

  • från det datum barnet erbjuds plats i fritidshem
  • så länge barnet har en plats, även vid sjukdom, semester, uppsägningstid och personalens fortbildningsdagar
  • månadsvis, tolv månader om året

Avgiften ska vara betald den siste i varje kalendermånad den månad avgiften avser. Den månad barnet börjar eller slutar fritidshem tas en avgift ut med 1/30 av månadsavgiften per dag.

Om avgiften inte betalas

Om du inte betalar fakturan får du en betalningspåminnelse sju dagar efter fakturans förfallodag. Om du fortfarande inte betalar skulden efter ytterligare tio dagar skickar vi den vidare till inkassobolaget som skickar ut ett inkassokrav. Om du då fortfarande inte betalar kommer inkassobolaget att driva skulden vidare och vid två obetalda fakturor informeras du om avstängning av ditt barns omsorgsplats samtidigt som en orosanmälan lämnas till socialförvaltningen.

Frånvaro på grund av sjukdom eller skada

Om barnet varit frånvarande en månad eller mer på grund av sjukdom eller skada kan du ansöka om att bli befriad från avgift. Ansökan görs till rektor. Läkarintyg som styrker uppgifter om sjukdom eller skada ska skickas med ansökan.

Reducering av avgift

Nedsättning och befrielse från avgift kan medges om det finns särskilda skäl. Ansökan lämnas till rektor.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det att uppsägningen inkommit. Du betalar för platsen under uppsägningstiden oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Om din rätt till fritidshem ändras på grund av arbetslöshet eller föräldraledighet är uppsägningstiden en månad, oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till fritidshem avslutas omsorgsplats automatiskt efter sammanslagningens slut och ny ansökan måste göras till fritidshem vid fortsatt omsorgsbehov.

Plats i fritidshem i skolår 3 övergår automatiskt till plats i fritidsklubb skolår 4 om ingen uppsägning sker. Plats i fritidsklubb skolår 4-6 avslutas automatiskt dagen före sommarsammanslagningen.

Hör av dig om du har frågor

Vi är här för att hjälpa dig.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Kristina Liljenström
Senast uppdaterad: 2020-01-09