Sotning

Huvudanledningen till att sota och rengöra eldstaden är att förhindra brand. Vid sotning tar man bort brandfarlig beläggning för att minska risken för soteld. Kommunen har ansvaret för rengöring och brandskyddskontroll.

Hitta på sidan

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är alltså en viktig del i att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

Brandskyddskontroll

Förutom att sota, ska kommunen även utföra brandskyddskontroller. Det innebär att skorstenar, tak, förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler med mera kontrolleras. Kontrollen genomförs för att upptäcka eventuella fel och brister och på så sätt förebygga bränder. Enskilda anläggningars funktioner och egenskaper kontrolleras så att de stämmer överens med kraven som gällde när anläggningen först togs i bruk.

Byte av sotningsföretag

Blankett för detta finns nedan.

Du kan välja mellan följande företag:

Lagstiftning

Kommunerna är skyldiga att ansvara för att fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler blir rengjorda/sotade. Detta sker för att förebygga brand, enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Fasta förbränningsanordningar som är avsedda för eldning uteslutande med gas ska endast genomgå brandskyddskontroll om de är anslutna till avgaskanal.

Detsamma gäller i imkanaler i restauranger, storkök och motsvarande.

Vill du veta mer?

Kontakta brandinspektör Nils Persson på Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp, via e-post: nils.persson@staffanstorp.se.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: