Kyrkfuret

Tallar och gräs i Kyrkfuret

Norr om Lomma ligger ett trädbevuxet område. Tillsammans med Haboljungs fure är Kyrkfuret kommunens största skogsområde.

I början av 1900-talet planterades tall i Kyrkfuret för att förhindra sandflykt. Idag har tallarna blandats med lövträd och buskar. På marken växer bland annat gulplister, lundarv, skogsbingel, lundslok, hässlebrodd och långsvingel.

Fåglar som trivs i området är korp, ormvråk, lärkfalk och den lite ovanligare mindre hackspetten som uppskattar de gamla och döda träden som finns här. Höje Å rinner igenom furet. Längs ån går det att hitta bladvass, säv, stor igelknopp, bredkaveldun, gul svärdslilja och rosendunört. Bredvid ån och i hela området finns trevliga och välbesökta promenadstigar. Friluftsfrämjandet, förskole- och skolklasser med flera använder ofta området för utflykter.

Pågående reservatsbildning av området Kyrkfuret

Reservatsbildning av området Kyrkfuret pågår och från juni 2020 till och med augusti 2020 pågår remiss med myndigheter och sakägare. Övriga intressenter har även delgivits information. Eventuella synpunkter på reservatshandlingarna (nedan) lämnas skriftligen till Lomma kommun, 234 81 Lomma, eller till e-post: info@lomma.se , yttrandet ska märkas ”Remissyttrande naturreservat Kyrkfuret, KS/KF 2017:340.410”. Synpunkter på skötselplan och förslag till beslut ska vara kommunen tillhanda senast den 31 augusti 2020. Frågor om materialet kan ni rikta till Adam Bahr (adam.bahr@lomma.se). 

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: