Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Natur, parker och naturvård

Löddeåns mynning

Naturmiljön i Lomma kommun präglas av det kustnära läget med artrika strandmiljöer samt badstränder och parker. Lommabukten hyser några av Sveriges finaste ålgräsängar och ett rikt fågelliv som i stor utsträckning är beroende av de grunda bottnarna och sandrevlarna. Men även inåt land finns flera naturelement som är viktiga för både biologisk mångfald och rekreation.

Längs åarnas dalgångar finns ängar och betesmarker. Här och där bryts fullåkersbygden upp av rester av ett äldre landskap med alléer, små skogsområden av olika karaktär och våtmarker. Inne i Lomma tätort har den nedlagda tegelindustrin lämnat rester i form av lertäkter som fått vattenfyllas och idag blivit viktiga oaser i eller i anslutning till tätorten.

Natur- och parkområdena i Lomma kommun utgör gröna lungor i tätorterna och byarna samt i det öppna landskapet som domineras av bördiga åkrar. De befintliga grönområdena är väsentliga för biologisk mångfald, rekreation, klimatanpassning och flera andra ekosystemtjänster (produkter och tjänster som naturen erbjuder oss människor).

Cirka 94 procent av kommunens invånare bedöms ha god tillgång (mindre än 300 meters avstånd) till natur- och parkområden (större än 0,5 hektar), men natur- och parkområdena utgör endast cirka 15 procent av kommunens landbaserade yta.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2018-04-13