Stationsområdet i Flädie

Pågatåg

2026 kommer det att finnas tågstationer i både Flädie och Alnarp vilket innebär att de flesta av kommuninvånarna kommer att ha max 15 minuters cykelväg till närmsta tåg­station. Foto: Skånetrafiken

För många är Lomma kommun den perfekta kommunen att bo i. Här är lugnt och tryggt med havet som granne. Det är också väldigt nära till storstäder som Malmö, Lund och Köpenhamn. Med person­tågtrafiken på Lommabanan får både invånare och besökare möjlighet till miljövänligt resande.

2026 kommer de flesta av kommuninvånarna att ha max 15 minuters cykelväg till närmsta tåg­station. För att binda samman den nya stationen i Flädie med Bjärred och kringliggande samhällen och skapa säkra trafikmiljöer kommer nya gång- och cykelbanor att byggas. I ett långsiktigt perspektiv ger detta fantastiska förutsättningar att resa tidseffektivt, hållbart och klimatsmart.

Navet för kollektivtrafik i den norra kommundelen

Det nya stationsområdet i Flädie kommer att bli navet för kollektivtrafiken i den norra kommundelen. Det ska vara lätt att ta sig hit till fots, med cykel eller buss för resa vidare med tåg. Stationen planeras att öppnas 2026, då även en planskild korsning vid väg 913 kommer att vara på plats för biltrafik, kollektivtrafik och cyklister.

Idag pendlar runt 8 700 invånare till en annan kommun för att arbeta, och många av dessa resor görs med bil. Vår förhoppning är att det framöver ska ske 1,3 miljoner hållbara resor på Lomma­banan varje år. Tågtrafiken ger också unika möjligheter för framtiden att utveckla våra samhällen på ett attraktivt och hållbart sätt kring tågstationerna. Etableringen av stationen i Flädie har bland annat påverkat framtida planer på hur den norra kommundelen ska växa. Området Bjärreds vångar som ska binda samman Bjärred och Borgeby är beläget cirka 3,5 kilometer från den kommande tågstationen.

Detaljplanen

Mellan den 6 - 27 oktober 2022 var detaljplanen för stationsområdet i Flädie ute på samråd. Efter samrådet bearbetas planförslaget med anledning av inkomna synpunkter. När bearbetningen är färdig skickas planförslaget ännu en gång ut till myndigheter och berörda sakägare för granskning med möjlighet att lämna in synpunkter. För att inte förlora rätten att överklaga planen är det viktigt att synpunkter lämnas in senast under granskningsskedet.

Flygbild över järnvägskorsningen väg 913

Planskildhet vid väg 913

För att öka trafiksäkerheten finns det beslut från Trafikverket om att bygga om plankorsningen vid väg 913 till en planskild korsning likt den som byggdes intill Lomma station på Vinstorpsvägen. Detta planeras att göras i samband med att stationsområdet i Flädie byggs. Genom att samordna projekten kan man uppnå en bra och effektiv helhetslösning för alla trafikslag och underlätta möjligheten att resa kollektivt och att skifta mellan olika trafikslag.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: