Miljöfarlig verksamhet

Industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, bryggerier och lantbruk är några av de verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet. För vissa av dessa verksamheter måste man söka tillstånd hos antingen mark- och miljödomstol eller länsstyrelsen, alternativt i god tid lämna in en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden.

Miljöenheten kontrollerar att miljöfarliga verksamheter inte skadar människor och miljö. Tillsynen utförs dels genom besök och dels genom granskning av olika dokument.

Detta gäller vid nyetablering

När du ska etablera en ny verksamhet är det viktigt att du först klargör vilken typ av verksamhet du planerar att bedriva och vad den kan ha för påverkan på människors hälsa och miljön. Vissa verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga, medan andra kan startas utan att först ta kontakt med miljöenheten. Det är dock viktigt att veta att miljöbalkens regler gäller för alla typer av verksamheter, även om de inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig?

För att klargöra om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig kan du använda dig av miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tillståndspliktiga verksamheter kallas antingen A- eller B-verksamheter. Vilken klassning de har beror på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. Mer information om hur du ska gå till väga för att söka tillstånd finns hos Länsstyrelsen i Skåne Länk till annan webbplats..

Enligt förordningen finns det också C-verksamheter. Dessa är anmälningspliktiga. Ska du etablera en sådan verksamhet måste du lämna in din anmälan senast sex (6) veckor innan verksamheten anläggs eller påbörjas. Ta kontakt med miljöenheten om du är osäker på om du tolkat förordningen rätt.

Anmälningsplikt gäller också för:

 • avloppsanläggningar
 • värmepumpsanläggningar
 • efterbehandling av förorenade områden
 • bassängbad
 • skolor
 • hygieniska behandlingslokaler

Ändring av anmälningspliktig verksamhet

Ändring av en anmälningspliktig verksamhet ska anmälas om den har betydelse ur störningssynpunkt. Detta ska göras senast sex veckor innan ändringen sker. Om ändringen i sig är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen ska den också anmälas, till exempel om ändringen innebär en utökning av verksamheten eller något nytt processteg i förhållande till vad som ursprungligen anmälts.

Följande kan beaktas för bedömning av om en ändring är anmälningspliktig:

 • medför den en ökning av förorening till mark, vatten eller luft eller ökning av annan störning?
 • innebär den att ett utsläpp eller störning ändrar karaktär eller omfattning så att en olägenhet för hälsa och/eller miljön kan uppstå?
 • innebär den omfattande ändringar i förhållande till vad som tagits upp i den ursprungliga anmälan eller behandlats av miljö- och byggnadsnämnden tidigare?
 • kommer ny eller annan teknik att användas?
 • kommer verksamhet, lokaler eller utsläppspunkter utformas på ett annat sätt än vad som tidigare behandlats av miljö- och byggnadsnämnden?
 • leder den till att ett beslut från miljö- och byggnadsnämnden inte återspeglar den verksamhet som faktiskt bedrivs?
 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: