Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplanen 2021–2025 styr kommunens arbete med att på kort och lång sikt trygga en säker och hållbar energiförsörjning samt att minska utsläpp som påverkar klimatet. Visionen är att Lomma kommun utmärker sig som en klimatneutral kommun och motverkar global uppvärmning. Hur ska detta gå till?

Målsättningen är att utsläpp av växthusgaser i Lomma kommun ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70 % i jämförelse med 1990. I planen finns politiska ställningstaganden i form av mål och åtgärder som ska genomföras inom planperioden, dels på övergripande nivå dels inom sektorerna: Transporter, Konsumtion, Energianvändning, Säkerhet och tillgång samt Balansering och kompensation. Målen är uppdelade i mål både för kommunorganisationen och mål för Lomma kommun som geografisk enhet, vilket innebär utsläpp från alla invånare och verksamheter inom kommunen.

Det övergripande målet för Lomma kommun är att utsläpp av växthusgaser ska minska i snabbare takt än på regional och nationell nivå. År 2025 ska de ha minskat med över 70% i jämförelse med 1990.

Det övergripande målet för kommunorganisationen är att utsläppen av växthusgaser ska minska årligen och i snabbare takt än i kommunen som geografisk enhet.

Energi- och klimatplan 2026-2030

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny energi- och klimatplan för perioden 2026-2030 vid sitt möte i september 2023. Arbetet har startat våren 2024 med utvärdering av gällande Energi- och klimatplan 2021-2025, uppstart av arbetsgrupper inom kommunorganisationen samt två nya grupper som är dels en klimatpanel för allmänheten och ett expertråd med forskare och externa experter. Mer information om klimatpanelen finns under särskild rubrik. Tidsplanen är att presentera ett förslag till ny Energi- och klimatplan i slutet av 2024 för samråd. Beslut tas troligen under slutet av våren eller hösten 2025.

Kontaktuppgifter

Helena Björn

Miljöstrateg

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: