Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

OVK är en kontroll av en byggnads ventilationssystem för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat och för att kontrollera att systemet fungerar.

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs. Resultatet från kontrollen redovisas i ett besiktningsprotokoll. Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn genom miljö- och byggnadsnämnden.

Vid nybyggnad görs OVK innan ett ventilationssystem tas i bruk (första besiktning). Det kontrolleras att:

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter,
  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden,
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga,
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Därefter sker återkommande besiktning regelbundet enligt intervall som framgår av tabellen nedan. Vid återkommande besiktning undersökts även vilka åtgärder som kan förbättra energihushållning i ventilationssystemet.

Vad ska kontrolleras och hur ofta?

Tabellen nedan illustrerar vilka byggnader och ventilationssystem som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska ske. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning. Kravet på OVK omfattar inte heller ekonomibyggnader, industribyggnader samt byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Typ av byggnad och ventilationssystem

Krav på första besiktning

Krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation

Nej

Nej

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation

Ja

Nej

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknade byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

Ja

Ja, vart tredje år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation

Ja

Ja, vart tredje år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation

Ja

Ja, vart sjätte år

Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.

Nej

Nej

Förklaring av förkortningar

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Protokoll och intyg

Den som har utfört besiktningen ska:

  1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden, och
  2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besiktning.

Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Mer om obligatorisk ventilationskontroll på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats. och på PBL-kunskapsbanken Länk till annan webbplats..

Vem kan utföra en OVK?

Funktionskontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant enligt
BFS 2011:16 med ändring till och med BFS 2017:10 (OVK3).

Certifierade Funktionskontrollanter listas här:

RISE https://publiccert.extweb.sp.se/sv/Person/List Länk till annan webbplats.

KIWA https://idun.kiwa.se/certificates Länk till annan webbplats.

Frågor

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta byggenheten via Kontaktcenter på info@lomma.se eller telefonnummer 040-641 10 00.

Skicka in OVK-protokoll till miljo-byggnadsnamnd@lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: