Elever i kommunala gymnasieskolor
kan ansöka om ekonomiskt stöd
om de måste bo på studieorten.

Stöd till inackordering/utlandsstudier

Elever i kommunala gymnasieskolor som är inackorderade till följd av sin skolgång har möjlighet att ansöka om stöd till inackordering.

Inackordering

Ansökan finner du på e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elever i fristående gymnasieskolor ansöker om stöd till inackordering via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

För att få beviljat inackorderingstillägg ska du, enligt Skollagen 15 kap 32§,

 • vara folkbokförd i Lomma kommun
 • gå i kommunal gymnasieskola
 • vara under 20 år (bidraget utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20år)
 • studera på heltid
 • ha minst 50 km reseavstånd och/eller minst 3 timmars restid mellan folkbokföringsadress och skola, enkel resa

Inackorderingstilläggets storlek uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet och beror på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skola;

Avstånd; Bidrag för 2024;

 • 50-200 km 1910kr/månad (1/30 av prisbasbeloppet)
 • 201-500 km 2410kr/månad (1/30 av prisbasbeloppet + 500 kr)
 • Mer än 501km 2910kr/månad (1/30 av prisbasbeloppet + 1000 kr)

Inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen och fem månader under vårterminen.

Elev som studerar i kommunal gymnasieskola där det ingår studier i annat land, kan ansöka om inackorderingstillägg hos hemkommunen. Bidraget uppgår till 1910kr/månaden under 2024.

Din ansökan för inackorderingsbidrag ska ha inkommet senast 1 oktober för höstterminen och senast 1 februari vårtermin.

Utlandsstudier

Gymnasiestudier utomlands kan beviljas i enlighet med följande villkor:

 • Eleven ska vara folkbokförd i Lomma kommun
 • Utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket. Följande skolor är godkända; svenska skolan i London, Paris, Fuengirola, Madrid eller Nairobi.
 • Eleven ska studera på samma program som påbörjats i Sverige. Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan utlandsskolan och nuvarande gymnasieskola så att den totala studietiden i gymnasieskolan inte blir längre än tre år (ansökan om medflytt av skolpeng inte avser elever som studerar europaprofil på Polhemskolan).
 • Utlandsåret är under åk 2 alternativt åk 3.
 • Eleven ska själv ta kontakt med aktuell skola och söka plats.
 • Eleven ska själv ansöka om studieuppehåll från skolan i Sverige.
 • Lomma kommun betalar skolpeng enligt riksprislistan exkl. moms, för respektive program.
 • Elevavgifter för undervisning som överstiger skolpengen ersätts inte av Lomma kommun.
 • Medflytt av skolpeng beviljas endast för minst en termin och maximalt ett läsårs gymnasiestudier utomlands.

Ansökningsprocess

 • Antagningsbevis från den aktuella utlandsskolan ska biläggas ansökan.

Elever som studerar i kommunal gymnasieskola där det ingår studier i annat land, kan ansöka om inackorderingstillägg hos hemkommunen. Övriga studier utomlands är inte berättigade till inackorderingstillägg. Bidraget uppgår till 1910kr/månaden under 2024.

Din ansökan för utlandsstudier ska ha inkommit senast 31 maj för start höstterminen och 31 oktober för start vårterminen.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Mia Björnsson

Senast uppdaterad: