Detaljplaneprocessen

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar hur framtagandet av ny detaljplan ska gå till. Från och med 1 januari 2015 upprättas detaljplaner med standard, utökat eller samordnat förfarande, beroende på förslagets betydelse för bland annat intresset för en bredare allmänhet och förslagets överensstämmelse med översiktsplanen. Nedan beskrivs kort de vanligaste skedena i detaljplaneprocessen.

Detaljplaneprocessen: Planprogram. Samråd. Granskning. Antagande. Laga kraft.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Ett förslag till detaljplan arbetas fram. Planförslaget skickas ut på samråd till olika myndigheter och berörda sakägare. Planförslaget hålls även tillgängligt på bibliotek, i kommunens reception samt på kommunens hemsida. Under samrådstiden är det möjligt att lämna synpunkter på förslaget.

Granskning

Efter samrådet genomförs ändringar i planhandlingarna med anledning av inkomna synpunkter och vidare bearbetning. Planförslaget skickas nu ut ännu en gång till myndigheter och berörda sakägare för granskning med möjlighet att lämna in synpunkter. För att inte förlora rätten att överklaga planen är det viktigt att synpunkter lämnas in senast under granskningsskedet.

Godkännande/Antagande

Efter granskningen får endast marginella justeringar av planförslaget göras innan det går till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Överklagande

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen kan överklagas om man som sakägare inte anser att inlämnade synpunkter har tillgodosetts. Överklagan ska lämnas in senast tre veckor från det datum då beslutet om antagande anslogs på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft när tiden för överklagande gått ut och ingen överklagan inkommit, samt när länsstyrelsen beslutat att inte överpröva antagandet. Planen blir då juridiskt bindande och genomförandetiden börjar gälla. Under genomförandetiden gäller de rättigheter och skyldigheter som planen anger. Efter genomförandetiden är rättigheterna och skyldigheterna inte längre garanterade men planbestämmelserna gäller fortfarande tills kommunen väljer att ändra detaljplanen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Roger Jönsson
Senast uppdaterad: