Ansökan om kulturstipendium 2023

Här kan du ansöka om Lomma kommuns kulturstipendium. Ansökan ska lämnas in senast den 31 oktober. Beslutet meddelas under november månad.


Ansökan avser
Ansökan avser


Information till dig som lämnar personuppgifter i e-tjänsten

enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges i e-tjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar.

Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Kultur och fritidsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kulturochfritidsnamnd@lomma.se. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.kulturochfritidsnamnden@lomma.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: