Verksamhetsstöd till föreningar

Föreningen ansöker om verksamhetsstöd en gång årligen, senast 1 december. Stödets storlek bestäms på uppföljningssamtal mellan representanter från kommunen och styrelsens ordförande samt kassör.

Allmänna bestämmelser

För att en förening ska komma ifråga för stöd ska följande grundvillkor vara uppfyllda.

 • Föreningen ska vara uppbyggd på en ideell grund
 • Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen.
 • Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd med egen styrelse, stadgar och årsmöte.
 • Föreningen ska ha ett organisationsnummer samt post- eller bankgirokonto.
 • Medlemmarna ska ha möjlighet att påverka föreningens verksamhet.
 • Föreningen ska ha minst 10 medlemmar folkbokförda i Lomma kommun, som regelbundet deltar i föreningens verksamhet, föreningens huvudsakliga verksamhet ska bedrivas inom kommunen.
 • Som medlem avses inte den, vars medlemskap är av mer tillfällig natur, som bingomedlem, dansmedlem eller liknande.
 • Föreningen ska utta medlemsavgift, personlig medlemsavgift, familjemedlemsavgift eller, i undantagsfall, institutionell medlemsavgift. Detta gäller dock inte studieförbunden.
 • Stöd utgår normalt inte till verksamhet som är berättigat till annat kommunalt stöd och ej heller till ekonomiska föreningar, organisationer, elevföreningar eller stödföreningar.
 • I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda Alkohol- och drogpolitiska programmet för Lomma kommun skall föreningarnas verksamhet aktivt präglas av ett alkohol- och drogfritt förhållningssätt samt motverka diskriminering.
 • Föreningar med kommunalt stöd ska aktivt medverka till att följa de föreskrifter som utfärdas av kommunen.
 • Föreningsstöd utbetalas endast till av föreningen tecknat plus-/bankgirokonto.
 • Förening som beviljats någon form av stöd ska vid anmodan kunna uppvisa verifikationer för föreningens ekonomi.
 • Felaktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet och avstängning från framtida stöd.

Verksamhetsstöd till idrotts- och friluftsföreningar

Verksamhetsstöd för idrotts- och friluftsföreningar kan beviljas för ledarledda aktiviteter i form av gruppverksamhet och utvecklingsarbete samt utbildningsinsatser inom föreningen. Verksamhetsstödet påverkas av föreningens sociala bokslut.

Idrotts- och friluftsföreningar kan även söka lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.

När det gäller idrottsföreningar utgår vi från Riksidrottsförbundets ”Anvisningar för barn- och ungdomsidrott”.

Verksamhetsstöd till kulturföreningar

Verksamhetsstöd kan beviljas föreningar för:

 1. Bevarande och samlande; bevarandet av äldre tiders kultur ska främjas och göras tillgängligt för kommuninvånarna
 2. Skapande kulturverksamhet; att främja eget skapande i en kontinuerlig verksamhet
 3. Kulturarrangemang/projekt; att främja möjligheten till offentliga arrangemang. Arrangemang med kommunalt stöd ska äga rum i kommunen. Arrangemangen ska vara öppna för och annonseras för allmänheten. Arrangemang med kommunalt stöd ska utannonseras som samarrangemang med kultur- och fritidsnämnden i Lomma kommun.

Kulturföreningar kan även söka lokalt aktivitetsstöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år.
Verksamhetsstödet påverkas även av föreningens sociala bokslut.

Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar

Verksamhetsstöd till pensionärsföreningar utgår från antalet medlemmar i föreningen, med huvudsaklig verksamhet i Lomma kommun, vid senaste årsskiftet. Medlem är den som, bor i Lomma kommun, har erlagt en årsavgift till föreningen och därmed har rösträtt på årsmötet. Verksamhetsstödet påverkas även av föreningens sociala bokslut.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Michael Tsiparis
Senast uppdaterad: